Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Iš katalogo kortelės konvertuotas įrašas

Antraštė:
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, naprzod, zá Náiáśnieyszego Hospodara Krola Iego Mosci Zygmvnta III. w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie, w roku 1619, z pokazániem zgody y rożnice Statutow Koronnych y W.X.L., trzeći raz, za Náiáśnieyszego K.I.M. Władysława IV, w Warszawie, w roku 1648, z przydaniem Constitucyi od roku 1550 do 1647, teraz zaś, czwarty raz, zá szczęsliwe pánuiącego, Naiaśnieyszego Krola iego Mosci Iana Trzeciego z przyłożeniem pod Artykuły, Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550. aż do Seymu roku 1690. oboygu národom służących (textu samego niwczym nie naruszáiąc) drukowany
Išleidimo duomenys:
W Wilnie : w drukarni Akademiey Societatis Iesu, 1693–[1694]
Apimtis:
[41], 421, [1], 54, 10 p. : herbas, inic., vinj.
Pastabos:
Lot. ir got šriftas
Kartu įrišta: Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie Warszawskim dany roku tyśiąc pięćset ośmdźieśiątego pierwszego. - Wprzod w Warszawie roku Páńskiego 1648. przedrukowány; A teraz cum gratia et privilegio S.R.M. w Wilnie. - W Wilnie : w drukárni Akádemickiey Societatis Iesu, 1693 (LNB: Blenk.2/693)
Kn. taip pat: Regestr ná czternaśćie rozdźiałow Státutu Wielk. X. Litewskiego, artykułow y párágráphow (§) w nim będących, wedle alphabetu porządnie zebrany, 1694. Regestr alphabetowy niektorych Constitucyi w roku 1648 y w teraznieyszey editiey czwartey pod artikuły … przyłązonych … - 10 p.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0000749820
UDK:
930.22(474.5)
Katalogo dalis / kolekcija:
Lietuvos knygos lenkų kalba XVII a.
Susiję dokumentai:
Regestr ná czternaśćie rozdźiałow Státutu Wielk. X. Litewskiego, artykułow y párágráphow (§) w nim będących, wedle alphabetu porządnie zebrany
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Blenk.1/693, Blenk.2/693
Lietuvos Mokslų Akademijos : L-17/2-2
Vilniaus universiteto biblioteka : III 14622, III 14625, III 14627 def., III 14628 def., III 14630 def., III 14633, III 15079 def., III 15081, III 16702-710
Kauno apskrities viešoji b-ka : 5R158, 5R158-1, 5R159
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B2
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-3191
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas
Jogailos universiteto b-ka. Krokuva : 9147 III, 392751 III
Lenkijos nacionalinė b-ka. Varšuva : XVII.4.43 def., XVII.4.661 adl. def., XVII.4.667 adl. def., XVII.4.3176 def., W.31288 adl.
Osolinskių nacionalinio instituto b-ka. Vroclavas : XVII-17326-IV, XVII-17327-IV adl., XVII-17337-IV adl.
Varšuvos universiteto b-ka : 4.15.2.33, 5.9.2.5, 28.20.36, 28.20.3.255
Varšuvos viešoji b-ka : XVII.3.899 adl., XVII.3.1197 adl.
Lenkijos nacionalinis muziejus. Čartoriskių b-ka. Krokuva : 29982
: XVIII.1185
Lenkijos nacionalinis muziejus. Čapskių b-ka. Krokuva : 115 adl.
Plocko mokslo bičiulių draugijos b-ka : XVII. 652 def., XVII. 655, XVII. 656 def.
Liublino m. Lopacinskio v. vaivadijos ir m. b-ka : P-17-f-30
Lenkijos mokslų akademijos b-ka. Kurnikas : 3773, 32604
Lietuvos istorijos instituto b-ka
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : KE 890322/1693
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 890324/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 890326/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 890328/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai