Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Vakaro valandėlės : jaunimui ir suaugusiems pasilinksminimui surinkta : deklemacijos, eilės, dainelės, monologai, dialogai, komedijos, teatrėliai, farsos, juokialiai, mįslis, patarlės, žaislės ir t. t. : medegos užtektinai ilgo viešo vakaro paruošimui / spaudon prirengė ir savo lėšomis išleido J.V. Vasko
Išleidimo duomenys:
[Voterberis (Kon.)] : [J. Čepukaitis], 1915 (Spauda Waterbury, Conn.)
Apimtis:
49 p. : vinj. ; 18 cm
Serija:
Vakarų papuošimui knygynėlis
Pastabos:
Tikrasis pareng. vardas Juozas Čepukaitis
T u r i n y s: J. Čepukaitis. Vaistai nuo blakių : dialogas / J.V. K…s. ; Nu-gi ar ne juokai : dialogas / J.V. Kasko ; Spalvų reiškimai : paskaita / Panenupis ; Lietuvaitės prakalba ; Mano amatas : monologas ; Greita ant naujienų : dialogas ; Pašėlęs dantys : komedija ; Stebėtinai greit : dialogas / J.V. Vasko. - Z. Gėlė. Praeitis: „Tarp girių tamsių…“ ; Neverk: „Neverk, lietuvi, kad ir spaudžia…“ : (deklamacijos) / Zizas
J.D. Broliai, vienybėn!: „Broliai, glauskimės vienybėn…“ : (deklamacija). - J.V.A.A. Privalo tik moterims : monologas. - K.J.K. Svečių pasveikinimas: „Sveiki-gi sveteliai mųs brangųs…“ ; Vakaro užbaigimui: „Štai jau laikas žaist paliauti…“ : deklamacija. - Karvelis. Piemenėlis: „Šalia kelio, ant kelmelio…“ : dainelė. - Maironis. Šarka: „Tupi šarka ant tvoros…“ : [eilėraštis] / K.M. - J. Merkšaitis. Kad būčiau paukštelis…: „Kad būčiau paukštelis, laisvai sau lakiočiau…“ : [eilėraštis] / K.J.J. - [K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Kur namas mųs? - Kur kraštas mųs?: „Senas Nemuns puikiai plaukia…“ : (deklamacija) / K.V. - J. Skinkis. Našlaitis: „Tarp kalnų teka sraunus upelis…“ : (deklamacija) / A.J. - Stepas. Ubago daina: „Eina ubagas per skiedryną…“ - V. Stonis. Tinginėlis: „Saulutė pabudus linksmai sužibėjo…“ : (deklamacija) / K.Ž. - B. Stosiūnas. Tikiu…: „Tikiu, jog ateis gadynė…“ : [eilėraštis] / Br. Sum. - P. Vaičaitis. Drąsiau: „Drąsiau be abejonės, baimės…“ : (deklamacija) / Pr. Vaič. - Gyvenimo kryžius : (farsas). - Mįslės arba kvotimas : (žaislas). - Patarlės.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BC1R0000003324
UDK:
821.172-82
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 197/915
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 35667
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji b-ka : S 10552
Lietuvos istorijos instituto b-ka : Va 137
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 1293371/1915

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai