Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Salėje „Gewerbverein“ […] subatoje, spalių (oktobro) mėn. 18 dieną 1908 m. Rygos lietuvių draugijos „Pašalpos“, „Zvaigždė“ ir „Kanklės“ renkia muzikališkai-dramatišką vakarą : programas: I. a) Intermezzo (solo trombon) A. Kačanauskio, sugriež orkėstra kompozitoriaus vedama, b) lietuvių dainos, padainuos „Pašalpos“ choras, vedamas p. Visockio. II. „Jauna našlelė“: operetė 3 veiksmuose, žodžiai Jurgelio, muzika A. Kačanauskio. Turinys iš rygiečių gyvenimo : [skelbimas] = Въ зале Рижскаго ремесленнаго общественнаго собранiя […] въ субботу, 18 октября 1908 года рижскiя литовскiя общ: „Вспомогательное“, „Звезда“ и „Лютня“ устраиваютъ музыкально-драматическiй вечеръ : программа: I. а) Jntermezzo, (solo trombon) A. Качановскаго исполнитъ оркестръ подъ управленiемъ самого композитора, b) литовскiя песни, пропоетъ хоръ Вспомогательнаго общеста подъ управл. г. Высоцкаго. II. „Молодая вдова“: оперетка въ 3 действiяхъ, слова Юргелиса, музыка А. Качановскаго. Сюжетъ взятъ изъ жизни рижанъ
Išleidimo duomenys:
Ryga : [„Pašalpos“, „Žvaigždės“ ir „Kanklių“ d-jos], [1908] (Рига : типографiя Г. Гемпель и Ко)
Apimtis:
[1] p. ; 36 x 54 cm
Pastabos:
Gretut. tekstas liet., rus.
Patvirtinta policijos Rygoje (Рига) 1908-09-30 (rus.)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BC1R0000131302
UDK:
791(474.3)(=172)(049)
061.23(474.3)(=172)(049)
Apie asmenį:
Kačanauskas, Aleksandras, 1882-1959
Linartas, Jurgis, 1881-1946
Dryja-Visockis, Juozas, 1848-1916
Katalogo dalis / kolekcija:
1905–1917 m. smulkieji spaudiniai lietuvių kalba
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : F 106-271
Lietuvos literatūros ir meno archyvas : F 32, ap. 1, b. 54
: F 6595, apr. 1, arch. Nr. 9, lap. 203-204
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : S 1023387
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai