Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Draugas : katalikiškas laikraštis : pašvęstas Amerikos lietuviu kataliku reikalams
Išleidimo duomenys:
Wilkes-Barre, Pa. : [Amerikos lietuvių Romos katalikų kunigų vienybė], 1909-
Pastabos:
Dalis teksto angl., 1930-1939
Iki 1940 aprašyta iš 1909-1913, Nr. 2, 4-52; 1914; 1915; 1916, Nr. 1-13, 133, 146, 147, 149, 150, 152, 153; 1917, Nr. 7, 38-40, 42 44, 46, 47, 50-52, 54-57, 59, 61-63, 66-69, 71-76, 80-84, 86-95, 97-119, 121-307; 1918, Nr. 1-164, 166-194, 197-221, 223, 225-305; 1919, Nr. 1-116, 118-306; 1920-1922; 1923, Nr. 1-178, 180-305; 1924-1928; 1929, Nr. 1-44, 46-308; 1930, Nr. 2-5, 7, 10-32, 34-75, 77-114, 120-306; 1931; 1932, Nr. 1-5, 7-21, 23-149, 151-196, 198-218, 222-234, 236, 238, 240, 241, 244-246, 248, 251, 253-262, 264-291, 293-299, 303, 304, 306, 308; 1933, Nr. 1-180, 182-220, 222-225, 227-233, 235-238, 240-285, 287-307; 1934, Nr. 1-53, 55-74, 76-185, 187-189, 191-196, 198-200, 202-272, 276-307; 1935, Nr. 1-76, 94, 98, 99, 102, 103, 110, 122, 124, 125, 127-138, 140, 145-147, 151-153, 155-157, 159, 160, 162, 163, 165-167, 172-186, 191-228, 231, 232, 235-242; 1936, Nr. 1-89, 92-141, 144-151, 153-158, 160-309; 1937-1939; 1940, Nr. 1, 2, 4-66, 68, 69, 71-108, 111-139
Gretut. antr.: The Friend, 1917, kovo 1 (Nr. 51)-1929, gruod. 31 (Nr. 308)
Paantr.: katalikiškas laikraštis pašvęstas Ame[r]ikos lietuvių katalikų reikalams 1909, rugpj. 26 (Nr. 6); katalikiškas laikraštis pašvęstas Amerikos lietuvių katalikų reikalams; 1910, liep. 7 (Nr. 27); Susivienijimo lietuvių Rymo katalikų organas : [laikraštis], 1909, rugs. 2 (Nr. 7)-1910, birž. 30 (Nr. 26), liep. 14 (Nr. 28)-rugs. 29 (Nr. 39); organas Susivienijimo lietuvių Rymo-katalikų Amerikoje : [laikraštis], 1910, spal. 6 (Nr. 40)-lapkr. 30 (Nr. 48); organas Susivienijimo Lietuviu Rymo-kataliku Amerikoje : savaitinis laikraštis : Lithuanian weekly, 1910, gruod. 8 (Nr. 1); srganas Susivienijimo Lietuviu Rymo-kataliku Amerikoje : savaitinis laikraštis : Lithuanian weekly : official organ of the Lithuanian Roman Catholic Alliance of America, 1910, gruod. 15 (Nr. 2)-1911, vas. 2 (Nr. 9); kataliku laikraštis : organas susivienijimo lietuviu Rymo-katalikų Amerikoje : savaitinis laikraštis : Lithuanian newspaper : official organ of the Lithuanian, 1911, vas 9 (Nr. 10)-lapkr. 9 (Nr. 49); kataliku laikraštis : organas Susiv.[ienijimo] Liet.[uvių] Rymo-kat.[alikų] Amer.[ikoje] ir Liet.[uvių] Rymo-kat.[alikų] piln.[ųjų] blaivin.[ininkų] Amer.[ikoje] Susivienijimo : savaitinis laikraštis : Lithuanian newspaper : official organ of the Lithuanian Roman Catholic Alliance of America Roman Catholic Alliance of America, 1911, lapkr. 16 (Nr. 50)-1912, geg. 23 (Nr. 21); katalikų laikraštis : organas Susivienijimo lietuviu Rymo-kataliku Amerikoje : savaitinis laikraštis : Lithuanian newspaper : official organ of Lithuanian Roman Catholic Alliance of America, 1912, geg. 30 (Nr. 22)-birž. 27 (Nr. 26); katalikų laikraštis : organas Susivienijimo lietuvių Rymo-katalikų Amerikoje : savaitinis laikraštis : Lithuanian weekly laisvojo pasaulio lietuvių dienraštis, 1912, liep. 4 (Nr. 27)-gruod. 26 (Nr. 52); katalikų laikraštis : organas Susivienijimo lietuvių Rymo-katalikų Amerikoje : savaitinis laikraštis : Lithuanian weekly, 1913, saus. 2 (Nr. 1)-saus. 9 (Nr. 2), saus. 23 (Nr. 4)-1914, kovo 26 (Nr. 13); katalikų laikraštis : organas Lietuvių Rymo-katalikų federacijos, Susivienijimo lietuvių R.[ymo]-K.[atalikų] Amerikoje ir Lietuvių R.[ymo]-K.[atalikų] pilnujų blaivininkų Susivienijimo Amerikoje : savaitinis laikraštis : Lithuanian weekly, 1914 bal. 2 (Nr. 14)-1915, saus. 14 (Nr. 3); katalikų laikraštis : organas Lietuvių Rymo-katalikų federacijos, Susivienijimo lietuvių R.[ymo]-K.[atalikų] Amerikoje ir Lietuvių R.[ymo]-K.[atalikų] pilnųjų blaivininkų Susivienijimo Amerikoje ir „Lietuvos Vyčių“ : savaitinis laikraštis : Lithuanian weekly, 1915, saus. 21 (Nr. 4)-rugpj. 5 (Nr. 32); katalikų laikraštis : organas Lietuvių R.[ymo]-k.[atalikų] Federacijos, Susivienijimo L.[ietuvių] R.[ymo]-k.[atalikų] Amerikoje : savaitinis laikraštis = Lithuanian weekly, 1915, spal. 28 (Nr. 44)-gruod. 30 (Nr. 53); katalikų laikraštis : organas Lietuvių R.[ymo]-k.[atalikų] federacijos, Susivienijimo L.[ietuvių] R.[ymo]-k.[atalikų] Amerikoje : savaitinis laikraštis : Lithuanian weekly, 1916, saus. 6 (Nr. 1)-kovo 30 (Nr. 13); vienintėlis pigiausis lietuvių katalikų dienraštis : lietuvių katalikų dienraštis : Lithuanian daily, 1916, rugpj. 31 (Nr. 133)-1917, vas. 28 (Nr. 50); Lithuanian daily : [laikraštis], 1917, kovo 1 (Nr. 51)-1929, gruod. 31 (Nr. 308); Lithuanian daily : vienatinis tautinės ir tikybinės minties lietuvių dienraštis Amerikoje : the most influential Lithuanian daily in America, 1930, saus. 3 (Nr. 2)-1939, kovo 10 (Nr. 58); pradžios mokyklų savaitraštis, 1934, spal. 15 (Nr. 243), d. 2, spal. 29 (Nr. 255), d. 2, lapkr. 5 (Nr. 261), d. 2, lapkr. 12 (Nr. 267), d. 2, gruod. 26 (Nr. 303), d. 2; The Lithuanian daily : vienatinis tautinės ir tikybinės minties lietuvių dienraštis Amerikoje : the most influential Lithuanian daily in America, 1939, kovo 11 (Nr. 59)-1940; laisvojo pasaulio lietuvių dienraštis, 1961, birž. 17 (Nr. 141)-1992, kovo 20 (Nr. 56); išeivijos lietuvių dienraštis, 1992, kovo 21 (Nr. 57)-1994, liep. 28 (Nr. 145); užsienio lietuvių dienraštis, 1994, liep. 29 (Nr. 146)-
Gretut. antraštė: The Fiend, 1917, kovo 1 (Nr. 51)-1929, gruod. 31 (Nr. 308)
Gretut. metrikų antr.: The Friend, 1909-1910, rugs. 29 (Nr. 39)
Metr. paantr.: organas susivienijimo lietuvių Rymo-katalikų Amerikoje : the official organ of the Lithuanian Roman Catholic Alliance of America, 1910, spal. 6 (Nr. 40)-lapkr. 30 (Nr. 48); katalikiškas laikraštis pašvęstas Amerikos lietuvių katalikų reikalams : organas S.[usivienijimo] L.[ietuvių] R.[omos] K.[atalikų] A.[merikoje], 1911, vas. 9 (Nr. 10)-1912, birž. 27 (Nr. 26); Lithuanian weekly, 1912, liep. 4 (Nr. 27)-1913, saus. 9 (Nr. 2), saus. 23 (Nr. 4)-lapkr. 27 (Nr. 48); lietuvių katalikų dienraštis : Lithuanian daily, 1917, kovo 1 (Nr. 51)-1919, gruod. 23 (Nr. 300); dienraštis lietuvių katalikų, 1923, gruod. 24 (Nr. 300)-1924, rugpj. 9 (Nr. 188); vienatinis Liet.[uvių] Kat.[alikų] dienraštis Amerikoje : Lithuanian daily, 1927, birž. 25 (Nr. 148)-1928, lapkr. 2 (Nr. 260); Lithuanian daily, 1928, lapkr. 3 (Nr. 261)-1936, birž. 15 (Nr. 139)
Red.: [Kazimieras Urbonavičius (red. padėjėjas)], 1909, liep. 12 (Nr. 1); [Vincentas Vizgirda (fakt. red.)], 1909, liep. 12 (Nr. 1)-lapkr. 16; [Antanas Kaupas], 1909, liep. 26 (Nr. 2)-1913, spal. 23 (Nr. 43); [Konstantinas A. Vasys] , 1911; A. Kaupas, 1911, vas. 9 (Nr. 10)-1912, bal. 18 (Nr. 16); [Fabijonas Kemėšis], 1913, gruod. 18 (Nr. 51)-1914; 1917, rugpj. 17-1918; [Pranciškus Šivickis], 1913-1915; 1918; [Julius B. Kaupas], 1914-1916; [Petras Tumasonis], 1916-1940; [Antanas Maliauskis], 1915-1917; [Anicetas Linkus], 1916; [Jonas E. Karosas], 1916; [Pranciškus Petras Būčys], 1917, vas. 16-rugpj. 16; 1918, lapkritis-1921, birželis; [Ignas Sakalas (techn. red.)], 1918-1940; [Ignas Česaitis], 1921-1925; [Bronislovas Bumšas], 1924; [Kazys Pakštas (vyr. red.)], 1924, birželis-1925; [Kazimieras Matulaitis], 1926, liepa; [Leonardas Šimutis], 1927, birž. 20-1940; [Kazimieras Reklaitis], 1930; [Jonas Pilipauskas], 1939-1940; [Julijonas Kazakas (red. pavaduotojas)], po 1918; [Vincentas Kulikauskas], po 1918; [Kazimieras Reklaitis], 1930; [Viktoras Rimšelis], [?]; Leonardas Šimutis, 1927-1951; Vytautas Bagdanavičius, 1951-1958; Viktoras Rimšelis, 1960-1962; Pranas Garšva, 1963-1992; Danutė Bindokienė, 1993-2006; Dalia Cidzikaitė, 2007-2013; Ramunė Lapas, 2013-
Red. nariai: [Jonas E. Karosas], 1909-1912 [?]; [Matas Zujus], 1909-1912 [?]; [Aleksandras Mykolas Račkus], 1916; [Petras Jurgėla], 1931; [Julijonas Kazakas], [?]; [Pranas Zdankus], [?]; [Antanas Rakauskas], [?]; [Jokūbas J. Šlikas], [?]; [Antanas Skirius], 1939-1940
Red. leidinyje nurodyti tik nuo 1995 m.
„Draugui“ 1916 tapus kasdieniniu, vietoje buvusio savaitraščio „Draugas“ leidžiamas „Savaitinis Draugas“, o dienraštis „Draugas“ leidžiamas atskirai.
Nuo 1949 šeštadieniais leista dalis 2
Buvo leidž. dviem, trimis ar net penkiomis dalimis iki 1973, dažniausia Velykų ir Kalėdų progomis
Laida: antroji laida, 1918, lapkr. 8 (Nr. 261)-1919, geg. 17 (Nr. 116), geg. 20 (Nr. 118)-gruod. 4 (Nr. 284 [i.e. 285]), gruod. 26 (Nr. 306)-1920, vas. 16 (Nr. 39), vas. 41 (Nr. 41)-rugpj. 16 (Nr. 193); pirmoji laida, 1919, gruod. 24 (Nr. 301); trečioji laida, 1920, vas. 17 (Nr. 40)
Publikavimo vieta: Chicago, Ill., 1912, liep. 4 (Nr. 27)-
Leidėjai: A.[merikos] L.[ietuvių] R.[omos] K.[atalikų] K.[unigų] sąjunga, 1911, vas. 9 (Nr. 10)-1912, geg. 2 (Nr. 18); Lithuanian Roman Catholic Priests' Association (Lith.[uanian] R.[oman] C.[atholic] Priests’ Ass.), 1912, liep. 4 (Nr. 27)-1913, lapkr. 27 (Nr. 48); Draugas Pub. Co (Draugas Publishing Co; „Draugas“), 1913, gruod. 4 (Nr. 49)-liep. 23 (Nr. 172)-1939, kovo 11 (Nr. 58); Marijonų bendrovė, 1939, kovo 11 (Nr. 59)-1940, saus. 3 (Nr. 2), saus. 5 (Nr. 4)-kovo 18 (Nr, 66), kovo 20 (Nr. 68)-kovo 21 (Nr. 69), kovo 23 (Nr. 71)-geg. 8 (Nr. 108), geg. 11 (Nr. 111)-birž. 15 (Nr. 139); [Marijonų bendrovė (fakt. leid.)], 1919, saus. 20 (Nr. 16)-1940; Lietuvių katalikų spaudos draugija, 1941-
Priedai: Laivas; Draugas; Mažųjų draugas; Tėvynės aidas; Mokslas, menas, literatūra; Turgus; Bičiulystė
Yra numeravimo klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15
3 kartus per savaitę, 2011, vas. 10 (Nr. 27)-
Kasdieninis, 1916, [bal. 1 (Nr. 14)]-2010
Savaitinis, 1909-1916, kovo 30 (Nr. 13)
UDK:
32(054)
325.2(474.5)(=882)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Tema:
Lietuviai emigrantai - Laikraščiai
Lietuva - Politika ir valdymas - Laikraščiai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)2597
Periodikos fondas : Hp123
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai