Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Darbininkas : organas Am.[erikos] lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo darbininkų sąjungos : [laikraštis]
Išleidimo duomenys:
So. Boston, Mass : Lietuvių R. K. šv. Juozapo darbininkų sąjunga, 1915-2006
Pastabos:
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantr.: organas Amerikos lietuvių R.-K. šv. Juozapo darbininkų sąjungos, 1919, kovo 1 (Nr. 25)-bal. 15 (Nr. 44); nenurodyta, 1919, bal. 17 (Nr. 45)–rugs. 27 (Nr. 112); organas Amerikos lietuvių R. K. šv. Juozapo darbininkų są-gos, 1919, rugs. 30 (Nr. 113)-1920, gruod. 21 (Nr. 147); organas Amerikos lietuvių R. K. švento Juozapo darbininkų są-gos, 1920, gruod. 23 (Nr. 148)-1921, birž. 2 (Nr. 62), birž. 4 (Nr. 64)-1922, liep. 15 (Nr. 81); organas Amerikos lietuvių Rymo katalikų švento Juozapo darbininkų sąjungos, 1922, liep. 20 (Nr. 83)-1923, 1924, saus. 5 (Nr. 2)- birž. 26 (Nr. 72); organas Amerikos lietuvių Rymo katalikų šv. Juozapo darbininkų kooperatyvės sąjungos, 1924, birž. 28 (Nr. 73)-1925, rugpj. 11 (Nr. 88); Amerikos lietuvių R. K. švento Juozapo darbininkų kooperatyvės sąjungos organas, 1925, rugpj. 13 (Nr. 89)-1926, rugs. 28 (Nr. 75); Amerikos lietuvių Romos katalikų šv. Juozapo darbininkų sąjungos organas, 1926, spal. 1 (Nr. 76)-spal. 26 (Nr. 83), 1927, rugp. 16 (Nr. 62)-1928, vas. 21 (Nr. 14); Amerikos lietuvių Romos katalikų šv. Ju[o]zapo darbininkų sąjungos organas, 1926, spal. 29 (Nr. 84)-1927, rugpj. 12 (Nr. 61); Amerikos lietuvių R. K. Šv. Juozapo darbininkų sąjungos organas, 1928, vas. 24 (Nr. 15)-1933, saus. 6 (Nr. 1); Amerikos lietuvių R. K. Šv. Juozapo sąjungos organas, 1933, saus. 10 (Nr. 2)-gruod. 15 (Nr. 94); Amerikos lietuvių R. K. švento Juozapo sąjungos organas, 1933, gruod. 22 (Nr. 95)-1934, rugs. 17 (Nr. 72); Amerikos lietuvių R. K. švento Juozapo darbininkų sąjungos organas, 1934, rugs. 21 (Nr. 73)-1936, kovo 17 (Nr. 22), kovo 24 (Nr. 24)-bal. 3 (Nr. 27), 1937, geg. 7 (Nr. 35)-1938, bal. 12 (Nr. 29); Amerikos lietuvių R. K. švento Juozapo darbininkų sąjungos organas : Lithuanian semi-weekly news, 1936, bal. 7 (Nr. 28)-geg. 22 (Nr. 41), birž. 5 (Nr. 44)-birž. 12 (Nr. 46), birž. 19 (Nr. 48)-rugpj. 11 (Nr. 62), rugpj. 18 (Nr. 64)-gruod. 1 (Nr. 92); Amerikos lietuvių R. K. švento Juozapo darbininkų sąjungos organas : Lithuanian news, 1936, gruod. 4 (Nr. 93)-1937, geg. 4 (Nr. 34), 1938, bal. 19 (Nr. 30)-1939, saus. 20 (Nr. 6); Amerikos lietuvių R. K. švento Juozapo darbininkų sąjungos organas : Lithuanian semi-weekly newspaper, 1939, saus. 24 (Nr. 7)-1940, birž. 14 (Nr. 45)
Metr. paantr.: The most popular Lithuanian newspaper, 1915-1916, saus. 29 (Nr. 11); The Lithuanian tri-weekly paper, 1916, vas. 1 (Nr. 12)-gruod. 30 (Nr. 140), 1917, saus. 6 (Nr. 2)-rugs. 29 (Nr. 114), spal. 4 (Nr. 116)-1921, birž. 2 (Nr. 62), birž. 4 (Nr. 64)-gruod. 31 (Nr. 148)-1923, spal. 16 (Nr. 115)
Redaktoriai ir redakcinė komisija leidinyje nenurodyti, jie nustatyti iš kitų šaltinių
Red.: [Uršulė Jokūbauskaitė-Daukantienė], 1915-1916?; [Pranas Virakas], 1915-1916?; [Fabijonas Kemėšis], 1915-1917; [Pranas Gudas], 1915-1918; [Jonas E. Karosas], 1916-1919?; [Juozas Dobužis], 1917-1918; [Petras Povilas Daudžvardis], 1920-1923?; [Kazys Pakštas], 1923; [Vladas Taškūnas], 1927-1929, vas. 1 (Nr. 9); [Antanas Pranas Kneižys], 1927-1940; [Jonas Kripas (skyriaus redaktorius)], 1934; [Kazimieras Urbonavičius], 1930?-1940?; K. Bučmys, P. Jurkus, J. Brazaitis, L. Žitkevicius
Red. komis.: S. Sužiedėlis (vyr. red.), 1953, saus. 23-1966, vas. 8
Kai kurie numeriai (dažniausia kalėdiniai) išleisti dviem dalimis, 1950-1968
Laida: 2-oji laida, 1915, rugs. 21 (Nr. 1)
Išleid. vieta: Brooklyn, 1951, bal.17-2006 (birželis)
Leidėjai: Am. lietuvių Rymo katalikų šv. Juozapo darbininkų sąjunga (Amerikos lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo darbininkų sąjunga), 1916, vas. 1 (Nr. 12)-gruod. 30 (Nr. 140), 1917, saus. 9 (Nr. 3)-rugs. 29 (Nr. 114), spal. 4 (Nr. 116)-1921, birž. 2 (Nr. 62), birž. 4 (Nr. 64)-1923, spal. 16 (Nr. 115); Saint Joseph’s Lithuanian R. C. Association of Labor, 1923, spal. 18 (Nr. 116)-gruod. 29 (Nr. 145), 1924, saus. 5 (Nr. 2)-1930, gruod. 19 (Nr. 97), gruod. 30 (Nr. 99)-1935, gruod. 20 (Nr. 97), 1936, saus. 3 (Nr. 1)-kovo 17 (Nr. 22), kovo 24 (Nr. 24)-geg. 22 (Nr. 41), birž. 5 (Nr. 44)-birž. 12 (Nr. 46), birž. 19 (Nr. 48)-rugpj. 11 (Nr. 62), rugpj. 18 (Nr. 64)-1940, birž. 14 (Nr. 45)
Nuo 1951, bal. 16 sujungtas su laikraščiais „Amerika“ (1933-1951) ir „Lietuvių žinios“ (1937-1951)
1951, gruod. 9 (Nr. 63) išleista Extra laida, skirta Pranciškonų vienuolyno ir spaustuvės pašventinimui
Su priedu: 1954 m. Marijos metų priedas
Lietuvių skautų sąjungos puslapis: Skautų pastogėje / JAV Atlanto rajono LSS-LSB vadijos (nuo 1969 - Lietuvių skautų sąjunga); redaguoja Birutė Kidolienė, 1968-1980
Ateitininkų puslapis: Ateities aušra / redaguoja Jurgis Oniūnas, 1970-1971; Rasa Navickaitė, 1971-1980
Lietuvos vyčių puslapis: Lietuvos vyčių darbai ir dienos / redaguoja Vytautas ir Birutė Radzivanai, 1973-1977; Jurgis Petkevičius, Dalia Bulvičiūtė, 1979
Vilnelė: lituanistinės mokyklos skyrius / redaguoja Nijolė Ulėnienė, Marytė Nemickienė, Auksė Vaičaitienė, 1973-1988
Lietuvos šaulių sąjungos puslapis: Lietuvos šaulių gretose / globoja LŠST Naujosios Anglijos rinktinė, 1975-1977
Numeracijoje yra klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 05 27
Mėnesinis, 2002-2006
Savaitinis, 1972-2001
2 kartus per sav., 1925, Nr. 135-1972
3 kartus per sav., 1915-1925, Nr. 134
ISSN,ISBN,ISMN:
0011-6637
UDK:
325.2(73)(=172)(054)
3(474.5)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Tema:
Amerikos lietuviai - Laikraščiai
Lietuva - Politika ir valdymas - Laikraščiai
Šifras:
Lituanikos archyvas : ALp(LKA)2628

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai