Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Darbininkas : organas Am.[erikos] lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo darbininkų sąjungos : [laikraštis]
Išleidimo duomenys:
So. Boston, Mass : Lietuvių R. K. šv. Juozapo darbininkų sąjunga, 1915-2006
Pastabos:
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Redaktoriai ir redakcinė komisija leidinyje nenurodyti, jie nustatyti iš kitų šaltinių
Red.: [Uršulė Jokūbauskaitė-Daukantienė], 1915-1916?; [Pranas Virakas], 1915-1916?; [Fabijonas Kemėšis], 1915-1917; [Pranas Gudas], 1915-1918; [Jonas E. Karosas], 1916-1919?; [Juozas Dobužis], 1917-1918; [Petras Povilas Daudžvardis], 1920-1923?; [Kazys Pakštas], 1923; [Vladas Taškūnas], 1927-1929, vas. 1 (Nr. 9); [Antanas Pranas Kneižys], 1927-1940; [Kazimieras Urbonavičius], 1930?-1940?; K. Bučmys, P. Jurkus, J. Brazaitis, L. Žitkevicius
Red. komis.: S. Sužiedėlis (vyr. red.), 1953, saus. 23-1966, vas. 8
Kai kurie numeriai (dažniausia kalėdiniai) išleisti dviem dalimis, 1950-1968
Laida: 2-oji laida, 1915, rugs. 21 (Nr. 1)
Išleid. vieta: Brooklyn, 1951, bal.17-2006 (birželis)
Nuo 1951, bal. 16 sujungtas su laikraščiais „Amerika“ (1933-1951) ir „Lietuvių žinios“ (1937-1951)
1951, gruod. 9 (Nr. 63) išleista Extra laida, skirta Pranciškonų vienuolyno ir spaustuvės pašventinimui
Su priedu: 1954 m. Marijos metų priedas
Lietuvių skautų sąjungos puslapis: Skautų pastogėje / JAV Atlanto rajono LSS-LSB vadijos (nuo 1969 - Lietuvių skautų sąjunga); redaguoja Birutė Kidolienė, 1968-1980
Ateitininkų puslapis: Ateities aušra / redaguoja Jurgis Oniūnas, 1970-1971; Rasa Navickaitė, 1971-1980
Lietuvos vyčių puslapis: Lietuvos vyčių darbai ir dienos / redaguoja Vytautas ir Birutė Radzivanai, 1973-1977; Jurgis Petkevičius, Dalia Bulvičiūtė, 1979
Vilnelė: lituanistinės mokyklos skyrius / redaguoja Nijolė Ulėnienė, Marytė Nemickienė, Auksė Vaičaitienė, 1973-1988
Lietuvos šaulių sąjungos puslapis: Lietuvos šaulių gretose / globoja LŠST Naujosios Anglijos rinktinė, 1975-1977
Numeracijoje yra klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 05 27
Mėnesinis, 2002-2006
Savaitinis, 1972-2001
2 kartus per sav., 1925, Nr. 135-1972
3 kartus per sav., 1915-1925, Nr. 134
ISSN,ISBN,ISMN:
0011-6637
UDK:
325.2(73)(=172)(054)
3(474.5)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Tema:
Amerikos lietuviai - Laikraščiai
Lietuva - Politika ir valdymas - Laikraščiai
Šifras:
Lituanikos archyvas : ALp(LKA)2628
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai