Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Naujienos : [laikraštis] / redaktorius P. Grigaitis
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : Lithuanian News Pub. Co., 1914-1987
Pastabos:
Str. liet., angl.
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantr.: pirmas lietuvių dienraštis Amerikoje, 1915, bal. 23 (Nr. 96)-1923, rugs. 7 (Nr. 211); pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoj, 1923, rugs. 8 (Nr. 212)-1940, birž. 15 (Nr. 142); nenurodyta, 1945-1975, vas. 14; visų lietuvių laikraštis už tautos laisvę, 1975, vas. 15-1986, rugpj. 16
Red.: [A. Lalis], 1919; [Antanas Montvydas], 1919; [Kleopas Jurgelionis], 1919-1923; [Kostas Augustas], 1916, 1921-1940; P. Grigaitis, 1914, vas. 19 (Nr. 1)-1965, birž. 19; [M. Gudelis], [1965]-1987
Buvo leidž. dviem, trimis ar net keturiomis dalimis iki 1980, dažniausia Velykų, Kalėdų ir jubiliejų progomis
1956?-1968 m. „Naujienų antroji dalis“ buvo leista su savo paginacija ir tęsiant priedo „Literatūra“ numeraciją
Leidėjas: nenurodyta, 1916, spal. 17 (Nr. 248)-lapkr. 18 (Nr. 276), lapkr. 21 (Nr. 278), 1917, birž. 1 (Nr. 130)-spal. 26 [i.e. 27] (Nr. 256)
Su vidiniais atskirai numeruotais priedais: „Nedėlios naujienos“, 1915-1916, 1924; „Jaunimas“, 1938
Su vidiniu atskirai numeruotu priedu: Literatūra. Menas. Mokslas: literatūros draugijos skyrius, [Nr. 1] (1945)-Nr. 865 [?] (1968). Vėlesnė šio priedo antr. ir paantr.: Literatūra: Raštija. Menas. Mokslas / Literatūros draugijos skyrius (Chicagos lietuvių literatūros draugijos skyrius). Nuo 1956? antr. ir paantr.: Naujienų antroji dalis: Chicagos lietuvių literatūros draugijos leidinys
Su vidiniu nenumeruotu priedu: Moterų skyrius, 1937-1948 / red. M. Jurgelionienė, 1937-1939; Nora Gugienė, 1939-1948
Su vidiniu numeruotu priedu: Socialinis draudimas ir aprūpinimas, Nr. 1 (1976) -Nr. 10(343) (1986) (daug numeravimo klaidų) / red. Pranas Šulas
Su vidiniu nenumeruotu priedu: Meno žinios, 1930-1986 / red. Mikas Šileikis
Su vidiniu nenumeruotu priedu: Bendruomenės vagos, 1978-1985 / leidėjas - J.A.V. lietuvių bendruomenės Centro valdyba / red. Z. Juškevičienė, 1978-1983; red. komis.: St. Juškėnas, 1978-1983; A. Pleškys, 1978-1983; A. Repšienė, 1978-1983; J. Vaičiūnas, 1978-1981
Su vidiniu numeruotu priedu: Mūsų žingsniai, Nr. 1 (1958)-Nr. 17(225) (1967) / leidžia Santara ir Samb! Šviesa Chicagoje; red. Eglė Zabarauskaitė, Rita Šimanskytė (vėliau Kavolienė), B. Prapuolenis, 1958-1967
Su vidiniu numeruotu priedu: Mūsų skautija, Nr. 1 (1964)-Nr. 1(544) (1977) (daug numeravimo klaidų) / leidžia Lietuvių skautų sąjunga; red. Balys Vosylius
Su vidiniu numeruotu priedu: Lietuvių jūrų skautijos žinios, Nr. 1 (1965)-Nr. 19 (134) (1978) / veda LJS-jos vadija; red. Z. Juškevičienė, 1965-1969; E. Vengianskas, 1969-1970; Algis Ankus, 1971?; A. Rimas, 1977-1978
Su vidiniu numeruotu priedu: Mūsų veiklos akimirkos, Nr. 1 (1975)-Nr. 37 (1976) / redaguoja L. valstiečių liaudininkų sąjungos prezidiumo redakcinė kolegija: G. J. Lazauskas
Su vidiniu numeruotu priedu: Tiesos žodis: Chicagos lietuvių spaudos klubo puslapis, Nr. 1 (1975)-Nr. 27 (1976) / red. P. Stravinskas
Su vidiniu numeruotu priedu: Teisė ir gyvenimas: teisininkų puslapis, [Nr. 1]-Nr. 15 (1975) / red. P. Stravinskas
Su vidiniu numeruotu priedu: Knygų lentyna, 1958/1959, Nr. 1-Nr. 14 (1959) / sudaro: Lietuvių bibliografinė tarnyba; sudarė: A. Ružaniec-Ružancovas
Su vidiniu numeruotu priedu: Mūsų mokykla: Ilinojaus lietuvių mokytojų sąjungos pedagoginis skyrius, 1952-1956 / redaguoja Klevas Girvilas
Su vidiniu numeruotu priedu: Skautijos takas, Nr. 1 (1952)-[195?] / red. John E. Gilun. Nuo 1956 antr.: Skautijos balsas, 1956-1959 / red. Z. Biliūnaitė
Su vidiniu numeruotu priedu: Studentų dienos, [1955?]-1956 / red. kol.: S. Novickis, J. Šmulkštys, H. Žibas
Su vienkartiniu priedu: Lietuvių bibliografija (1951 m. liepos-rugpjūčio mėn.), 1951, spal. 15 / Lietuvių bibliografinė tarnyba
Su vidiniu nenumeruotu priedu: Muzikos žinios, 1928-1952? / veda Nora Gugienė
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 05 16
Savaitinis, 1986-1987
Įvairaus dažnumo, 1984-1985
Penkis kartus per savaitę, 1980-1983
Kasdieninis, 1914-1979
ISSN,ISBN,ISMN:
0745-5445
UDK:
325.2(73)(=882)(054)
3(474.5)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Tema:
Amerikos lietuviai - Laikraščiai
Lietuva - Politika ir valdymas - Laikraščiai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)2829

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai