Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Atžala : mokytojų almanachas / parengė K. Ruginis ir L. Gira ; [iliustravo Antanas Žmuidzinavičius]
Išleidimo duomenys:
Vilnius : [Lietuvių katalikų mokytojų s-ga], 1917 (Vilniuje : Martyno Kuktos sp.)
Apimtis:
190 p. : virš. iliustr., vinj. ; 21 cm
Pastabos:
Bibliogr. tekste ir išnašose
T u r i n y s: M. Bagdonas. „Darželyj’ pražydo…“ ; „Aš ne erelis debesiuos’skrajoti…“ ; „Tyla vakarinė žemę nuramino…“ ; „Graudingai skamba varpai…“ ; „Banguoja, liūliuoja vanduo…“ : [eilėraščiai] / A. Vabalkšnis. - K. Čibiras. Religijos reikalingumas. - P. Dogelis. Pirmieji mano mokytojai / P.D. - F.W. Foerster. Būdo lavinimas - svarbiausias mokyklos tikslas / iš d-ro Fr. W. Foerster’io raštų ; liuosai vertė Kl. Rgs. [K. Ruginis]. - L. Gira. Excelsior!: „Excelsior! Širdis dangun pakėlę…“ ; Darbo himnas: „O Darbe, didis milžine!“ ; Suum cuique: „Nekartą aš tiesiog geriuos…“ ; Negaila man…: „Negaila man veltui padėto…“ ; Kam?!.: „Vai, Dievuli, Dievulėli…“ ; Pavasarį: „Ei tu, smagus, skaistus pavasarėli…“ ; Mano vizijos: „Man kitąsyk rodos, tarytum, vikingo…“ : [eilėraščiai]. -
H. Heine. Tendencija: „Germanų dainiau! Kad pratrintų…“ / (iš Heine’s) ; vertė F. Kirša. - P.W. Keppler. Auklėjimas ir džiaugsmas / vertė J. T-as [J. Talmantas]. - F. Kirša. Vyčiui: „Pažįstu aš Vytį - senai jis mane…“ ; Nežinau…: „Nežinau, kas taip spaudžia jaunuolio krūtinę…“ ; Sušvilpė vėjai…: „Sušvilpė vėjai ir mano krūtinę…“ ; Sūnau!: „Sūnau tėvučių ir Tėvynės…“ ; Kanklininkas: „Ar vien šalčiai spaudžia žemę…“ ; Oremus: „Sanctus, sanctus, sanctus Deus!.“ ; Viena mintis: „Yra viena mintis…“ ; Nuliūdusiam dainiui: „Senai aš tikiu tavo žodžių liepsna…“ ; Vienam ponui: „Už mano paniūrų tylėjimą…“ ; „Ant Dubysos vandenėlio…“ : [eilėraščiai]. - [J.I. Kraszewski]. Iš „Vytauto mūšių“: „Kodel taip nutilo Trakų pilies rūmai?..“ : [poemos „Vitolio rauda“ ištrauka] / vertė [iš lenkų kalbos] Faustas Kirša. - M. Reinys. Auklėjimo kely / M. Reinis
K. Ruginis. „Nuolatinė kova yra gyvenimas…“ : [impresija] ; „Žemaitiška mokykla“ : laisvės metų atsiminimai ; Ruomuvon : [alegorija] / Kl. Rūtas ; Naujas artojas senąja žagre - dr. Fr.W. Foerster’is ; Bendrieji paidagogikos uždaviniai / sekdamas Rubinšteinu parašė Kl. Rgs. - J. Strimaitis. Midauniai ir Vistauras : zanavykų padavimas ; Antakalnio miške: „Kaip gera čia, kai sotus tas miškų kvapumas…“ : [eilėraštis]. - A. Stulginskis. Liaudies mokytojai ir ūkio kultūra Lietuvoje. - J. Talmantas. V-tei: „Kaip šypsos užraudus ankstyba aušra…“ ; Meilė: „Nors liežuviai meilę plaka…“ : [eilėraščiai] / J. Žirginis ; Keletas minčių apie blaivybės klausimą ir liaudies mokyklas / J. T-as
Tiražas [1000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000007249
UDK:
888.2-8
821.172-82
Apie asmenį:
Vytautas Didysis, Lietuvos didysis kunigaikštis, apie 1350–1430
Foerster, Friedrich Wilhelm, 1869-1966
Рубинштейн, Сергей Леонидович, 1889-1960
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 9/917, B 18365
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4374, At 59, JR 304, MŠ 2676
Kauno apskrities viešoji biblioteka : 1R 122, A 145498
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 25240
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2-8(082) At-63, kopija
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B 4402, 53857
Žilvino Januškos asmeninė biblioteka
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 18508/1917
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 23703/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 662257/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai