Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Naujos eilēs ir dekliamacijos : pavestos lietuvių katalikų visuomenei del naudos visuose susirinkimuose, prakalbose ir šiaip visokiuose pasilinksminimuose / paraše [sudarė] P. P. Mikalauskas
Išleidimo duomenys:
[Bostonas (Mas.)] : [P. Mikalauskas], [1915]
Apimtis:
92, [3] p. : vinj. ; 17 cm
Pastabos:
Sudaryt. pratarmė: p. 3
P. 4 (virš.): „Knygu kataliogas“ (10 pavad.)
T u r i n y s: A. Baranauskas. Lietuvos paminėjimas: „Giedu dainelę – savo giesmelę…“ / Vyskupas A. Bar. – S. Gimžauskas. Žydų rauda: „Oi, negraži naujiena…“ – [A. Jakštas]. Lietuvio daina: „Daug ant svieto yra ponų…“ ; Apie meilę: „Broliai, viens kitą mylekim…“ – [V. Kudirka]. Lietuvos hymnas: „Lietuva, tėvyne mūsų…“ – [J. Lideikis]. Varnai sūdžiomis: „Visokių paukščių ant svieto buvo…“ – Maironis. Mano gimtinė: „Ten, kur Nemunas banguoja…“ ; Apie Dubisą: „Gražios pakalnes tavo, Dubisa…“ ; Apie Lietuvos vasarą: „Linksma Lietuva kaimuose tavo…“ : [eilėraščio „Lietuva brangi“ ištrauka] ; Apie senovę: „Ne taip senoves tevai gyveno…“ ; Miškas ir lietuvis: „Miškas ūžia, verkia griaudžiai…“ ; Rūtelių vainikėlis: „Sesute brangiausia, dėl savo vainiko…“
P. P. Mikalauskas. Atminimas tėvynės: „Nemunas senas gražiai plaukia…“ ; Apie Daratėlę: „Buvo pana vardu Daratėlė…“ ; Apie bernelį: „Aš užėjau ant kalno…“ ; Apie Maušių: „Pakelk, jau išaušo!.“ ; Apie Petrogrado lietuvius: „Aš Lietuvos jaunikaitis…“ ; Apie karę: „Tukstantis devyni šimtai…“ ; Tėvynės rauda: „Verkiu naktį, šaukiu dieną…“ ; Atminčiai 1 d . rugpiučio 1916 m.: „Atmenam mes tą numyletą šali…“ ; Lietuvio rauda: „Pulkim ant kelių, Lietuvos sūnųs…“ – [J. Narkevičius]. Apie piemeneli: „Mažas piemenelis, didis vargdienelis…“ – Nevalgęs. Motina ir dukte: „Dukterele mano, netekek…“ – D. Poška. Finis: „Kursai pačios neveda, jos žiedo neskynęs…“ / D. Paskevičius. – [W. Syrokomla]. Šventas Petras: „O, namučiai griuna…“ / [vertė A. Jakštas]. – [F. S. Szahin]. Pilies aprašymas: „Kur Tebai, Babilionas jau pražuvo…“ / [vertė D. Poška] ; Ant pagarbinimo bažnyčios: „Kur perkūną Olgirdas ir Keistutis garbino…“ / [vertė D. Poška]. – [K. Stiklius]. Ims merginas į vaiską: „Paklausykit, mergužėlės…“
[A. Strazdas]. Daina siratos: „O dienos mano klapatų…“ ; Palšis Bambizas: „Numirė Palšis, nujojo…“ – J. Šnapštys-Margalis. Tėvynė meilė: „Kur tie rubežiai taip platūs senovėj…“ / M-lis. – Tas pats. Apie girtuoklius: „Visi kaimynai susirinko…“ – Ten ištyręs. Apie Kalvariją: „Girdim naujienas niekad negirdėtas…“ – V. Apie skausmą Lietuvos: „Už juružių vėjas kaukia…“ – P. Vaičaitis. Apie Lietuvos vargus: „Kaip tėvynė mūsų kenčia…“ ; Apie jaunikaitį: „Neveski vaikine…“ ; Žvaigždutė: „Šviesi žvaigždutė nusirito…“ ; Sonetas: „Nereikia mums turtų didžiųjų…“ ; Finis: „Nebijau aš kardo…“ – Apie jaunas mintis: „Pūskit vėjai, pūskit šiaurųs…“ – [A. Vienažindys]. „Kur prapuolė tas kelelis…“ – J. Žilius. Kalinys: „Sunkųs retežiai, geležys pintos…“ ; Apie mainas: „Ten kur anglių kalnai stovi…“ ; Apie Lietuvą: „Didžiosios juros į krantą liuliavo…“ / Jr. Jonas. – Iš lenkmečio laikų: „Kunigėliai mieli, kur jųs pasidėjot…“ – „Myliu aš tave, mano brangiausia…“ – Apie Vandą lenkų karalaitę: „Vanda buvo graži pana, lenkų karalaitė…“ – Apie senatvę: „Visą amžių ulevojau, ant smerties neatbojau…“ – Atminimas prancūzų karės 1812 m.: „Prancūzas mandras ką jisai padarė…“ – Apie merginas: „Ak tu Dieve, kas tai yra…“ – Rinkimas vaikinų: „Buvo mergaitė…“ – Merginų rauda: „Blogas mūsų padėjimas…“ – Naujos eilės: „Būdams linksmas kaip paukštelis pavasario dieną…“ : [J. Narkevičiaus eilėraščio perdirbinys]. – Apie meilę tėvynės: „Gyvendami toli svetimoj šalyj…“
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000009570
UDK:
821.172(73)-1
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Tema:
Lietuvių poezija - Jungtinės Valstijos
Amerikos lietuvių poezija
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 23/915, 2.166591
Lietuvos istorijos instituto b-ka : Da 383
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 888.2-1 Mi-122
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2 Mi-122
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C169012/1915

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai