Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Vainikėlis : skaitymui knyga antriems mokslo metams / po mokytojų sekcijos Maskvoje priežiūra sutaisė: M. Vasiliauskas, K. Ambrozaitis, V. Arminaitė ir Ig. Statkevičius
Išleidimo duomenys:
[Maskva] : Lietuvių komitetas Maskvoje nukentėjusiems nuo karo aukoms šelpti, 1916 (Москвa : печaтaно въ Pижской типо-литогрaфiи)
Apimtis:
108, 4 p. : iliustr. ; 21 cm
Pastabos:
Aut. ir vert. nurodyti kn. turinyje
T u r i n y j e: K. Aleknavičius. Miške: „Daugel miške sutvėrimų…“ ; Nežudyk paukščių: „Bežaizdami gale sodno…“ : [eilėraščiai] / Alekna. - K. Ambrozaitis. Meška. - P. Arminas. Godus šuo: „Senukai mums sako, mokina kas dieną…“ : [pasakėčia] / [sekimas Ezopu ar Fedru] ; Sugėdinta lapė: „Lapė pro grįčią bėgdama iš ryto…“ : [pasakėčia] / [sekimas A. Goreckiu] ; Keleiviai ir šunes: „Per kaimą sutemus keleiviu du ėjo…“ : [pasakėčia] / [sekimas I.A. Krylovu]. - Ąžuolynų Tauras. Motušė: „Kas, vaikučiai, jus taip myli?..“ : [eilėraštis]. - [M. Brzeziński]. Du draugu. - A. Giedrius. Petronėlė ir Vincutė ; Petrukas ir Vincukas ; Pelėda ; Šienapjūtė ; Laiškas iš Amerikos. - L. Gira. Spragilų dainelė: „Kampe tupi, kampe tupi…“ - M. Grigonis. Gimtinė: „Mano nameliai…“ : [eilėraštis] / Svirno Žvynė. - A. Jakštas. Vienas ir du: „Vienas žodis - ne šneka…“ : [eilėraštis]. - Jovaras. Saulė kyl aukštyn ; Pavasario rytas: „Sučiulbo, pragydo aukštai vieversiai…“ ; Mokslas: „Ieškodamas mokslo po knygas…“ : [eilėraščiai]. - A. Klausiukas. Saulelei: „Šviesi saulele - žemės močiute…“ : [eilėraštis]. - [I. Krasicki]. Arkliai: „Arkliai vieną šaltą dieną…“ ; Kiškis medžioja: „Kartą girioj susirinko…“ ; Žuvytė: „Radus slieką upėj, mažiukė žuvytė…“ : [pasakėčios] / [vertė P. Arminas-Trupinėlis]. - J. Laukaitis. Ąžuolas: „Auga ąžuolas, bujoja…“ : [eilėraštis] / A. Laukys. - Maironis. Mūsų tėvynė: „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka…“ : [eilėraštis]. - P. Mičiulis. Mokinys: „Seniai nusileido saulutė šviesi…“ : [eilėraštis] / Mičiuliukas. - [J. Narkevičius]. Piemenėlio daina: „Mažas piemenėlis…“ - J. Naruševičius. Vakarinė daina: „Leidos saulė už debesėlio…“ ; Vaikas ir vyturys: „Sakyk, mielas vyturėli…“ : [eilėraščiai]. - Nemunėlis. Kerdžius ir ožys. - [K. Särgava]. Dievas našlaitėlio neapleidžia: „Buvo kuo šalčiausis vakars…“ : [eilėraštis] / vertė Svirno Žvynė [M. Grigonis]; K. Sakalauskas-Vanagėlis. Paukštelis: „-Ak, kodel tu, miels paukšteli…“ ; Lietuvaitė: „Mūs lietuvaitė - darpšti mergaitė…“ ; „Iš tolimos šalies: „Kur banguoja Nemunėlis…“ : [eilėraščiai] / Vanagėlis. - [J. Šnapštys-Margalis]. Žiemos vakaras: „Tvoros pyška, stogai braška…“ : [eilėraštis] / [sekimas A.S. Puškinu]. - P. Vaičaitis. Kalinys ir lakštingala: „Lakštingala, gražus paukšteli…“ ; Ilgėjimas: „Kur bakūžė samanota…“ : [eilėraščiai]. - [Žemaitė]. Spindulėliai ; Du sėbru ; Nekaltoji rupūžė ; Ant kelio. - Maža darbininkė / vertė K. Ambrozaitis. - Be skriaudos / vertė Ig. Statkevičius. - Jonuko draugai / vertė V. Arminaitė. - Voverė ir vilkas / vertė K. Ambrozaitis. - Kurčias ir aklas / vertė K. Ambrozaitis. - Lapė ir katė / vertė V. Arminaitė. - Lapė ir liūtas / [vertė V. Arminaitė]. - Katinas / vertė K. Ambrozaitis. - Žmogaus turtai / vertė V. Arminaitė. - Katė ir pelės / vertė Br. Kiukytė. - Būk kantrus / vertė M. Vasiliauskas. - Genėtojas / vertė K. Ambrozaitis. - Švarumas / vertė V. Arminaitė. - Nauji namai / [vertė V. Arminaitė]. - Karalius / vertė V. Arminaitė. - Baugusis Jonukas / vertė K. Ambrozaitis. - Lengviausioji našta / vertė Br. Kiukytė. - Liūtas ir vaikas / vertė K. Ambrozaitis. - Vėjas ir saulė / vertė M. Vasiliauskas. - Varkšas ir besotis / vertė V. Arminaitė. - Radinys / vertė K. Ambrozaitis. - Miškas ir upytė / vertė K. Ambrozaitis. - Medžių ginčas / [vertė K. Ambrozaitis]. - Paukščiai / vertė V. Arminaitė. - Lakštingala / vertė V. Arminaitė. - Geri vaikai / vertė K. Ambrozaitis. - Sliekas / vertė V. Arminaitė. - Lauktuvės / suliet. V. Arminaitė. - Trys peteliškės / vertė V. Arminaitė. - Gaisras / vertė Br. Kiukytė. - Ponas ir virėjas / [vertė Br. Kiukytė]. - Žinūnas / vertė K. Ambrozaitis. - Burtininkė / vertė K. Ambrozaitis. - Ištikimas draugas / suliet. K. Ambrozaitis. - Pirklys ir jo šuo / vertė Br. Kiukytė. - Liūto dėkingumas / vertė Br. Kiukytė. - Vilkas ir šuo / vertė K. Ambrozaitis. - Neišrištas klausimas / vertė M. Margaitytė. - Lapai, žiedai ir vaisiai / vertė V. Arminaitė. - Kaip lauke marškiniai užaugo / suliet. V. Arminaitė. - Darže / vertė M. Margaitytė. - Sėjikai / vertė V. Arminaitė. - Beržas ir vėjas / vertė M. Margaitytė. - Prie upės / vertė V. Arminaitė. - Akmuo ir gėlės / vertė V. Arminaitė. - Stiklas / suliet. V. Arminaitė. - Sumani mergaitė / vertė A. Giedrius. - Smuikas / vertė V. Arminaitė. - Du draugu / vertė M. Margaitytė. - Skiedra / [vertė M. Margaitytė]. - Turtas / vertė V. Arminaitė. - [И.A. Крылов]. Vilkas ir lapė: „Laputė, vištienos pririetus…“ : [pasakėčia] / [vertė V. Kudirka] ; Varlė ir jautis : [pasakėčia] / [vertė J. Balvočius]. - [A.C. Пушкин]. Paukštelis: „Paukštužėlis tai nežino…“ : [eilėraštis] / vertė D. [S. Dagilis]. - [Л.Н. Толстой]. Skruzdėlėlė ir karvelis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000013513
UDK:
888.2-82
Apie asmenį:
Αΐσωπος, apie 620 m.pr.m.e.-apie 560 m.pr.m.e.
Phaedrus
Крылов, Иван Андреевич, 1768-1844
Gorecki, Antoni, 1787–1861
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 82/916, B 40515
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 7295, LR 11329
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B 586, B 19030
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-498, 25.I.3.46
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/138
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 210322/1916
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 671660/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai