Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Yvairos dainos : surinktos iš visokių raštų
Išleidimo duomenys:
So. Boston, Mass. : surankiojo ir išleido savo turtu ir spauda F. Milašauskis, 1912
Apimtis:
216 p. : vinj. ; 17 cm
Pastabos:
Pag. klaidinga: p. 112 pažymėtas 102
T u r i n y s: K. Antoniewicz. Kaip kas kam: „O kaip gi puikus mėnuo, iš augštumo…“ / kun. Antoneviče ; [vertė M. Šeižys-Dagilėlis] ; Kareivis ir našlaitė: „Kodėl, sakyk, vaikuti, toks tavo…“ - [D.T. Bačkauskas]. Rauda už nusidėjimus: „Tegul eina po kvarabų tuzas ir karalius!“ - [B. Demereckas?]. Apie apsivedimą: „Oi bernyti ko tu snaudi…“ / B.D. - [B. Ročka?]. Apie įsimylėjimą į mergyną: „Girdžiu dainelės, gaudžia žalias miškas…“ / B.R. - [J. Rupka]. Apie Lietuvos mergaites: „Nesidžiaukit mergužėlės dainuodamos balsiai…“ - Ešerys. Varpų gaudimui: „Kam gaudžiat jųs varpai skambėji…“ - [S. Gimžauskas]. Žydų rauda: „Oi, negraži naujiena…“ - [J.W. Goethe]. „Kalnų viršūnės…“ / [vertė K. Sakalauskas-Vanagėlis]. - [L. Grikša]. Senelei: „Mes senelei dienų gale…“ - H. Heine. Motinos meilė: „Nesveikoje svajonėje aš tave apleidau…“ / Geine ir Veinberg ; vertė F. Milašauskis. - J. Kristus: „Du tukstančiu metų jau greit pasibaigs…“ - [A. Jakštas]. Rauda Lietuvos: „Su pančiais ant rankų ir kojų…“ - Jovaras. Nuskausta mergelė: „Manęs nebelinksmin pasaulio gražybės…“ ; Ant svieto nėra…: „Ant svieto nėra linksmų valandų…“ ; Iš mano minčių: „Aš drįstu nueiti prie mokslo žmonių…“ / J. - K. Jurgelionis. Darbininkų daina: „Štai akys jau mums atsivėrė…“ / Jurgis. - I. Krasicki. Tėvynės meilė: „O, šventa meile brangiosios tėvynės…“ / I. Krasickis ; [vertė M. Šeižys-Dagilėlis]
V. Kudirka. Lietuvių hymnas: „Lietuva, tėvyne musų, tu didvyrių žeme…“ - L. Linksmi laikai…: „Linksmi laikai, linksmos dienos…“ - M. „Nemuns kriokia ir putoja…“ - J. Mačys-Kėkštas. Našlaičių daina: „Girioje paukščiai liuosai sau lakioja…“ / J.M. - [J. Mačiulaitis]. Atsisveikinant: „Sudiev, o mano mylymoji!“ ; Žvaigždutė: „Skaisti žvaigždute pažiurėjo…“ - [P. Matulionis]. Lietuvos budas: „Lietuva brangi, vieta garbinga…“ - Mer. Močiaka: „Mielas tėtušeli…“ / pagal Mer F. Milašauskis [P. Milašauskas]. - P. Milašauskas. Tykus vėjalis: „Tykus vėjalis pučia, užia žalia girelė…“ ; Viltis: „Jeigu kartais vargas tavę aplankytu…“ ; Žvaigždės: „Galit visi pažiūrėti…“ / F. M-kis. - [J. Narkevičius]. Piemenėlis: „Mažas piemenelis didis vargdienelis…“ - B.W. Procter. Katorginio pati: „Tau išmuštas kaktoj ženklas…“ / pagal V. Prokter’o F. Milašauskis [P. Milašauskas]. - [K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Šauksmų aidas: „Gana broliai, gana mieli, snausti mums tamsybėj…“ - F. Schiller. Viltis: „Svajoja per amžių nevienas žmogus…“ / Šileris ; [vertė P. Kriaučiūnas]. - B. Sruoga. Draugei: „Jaunystės dienos… Ar žinai…“ / Kaunis
[A. Strazdas]. Vargšas: „Oi dienos mano rupesčių…“ - [S. Strazdas]. Artojo skundas: „Kam, o, Dievuli, rustus likimas…“ ; Gimtinėje likusiems: „Broliai! Nors audros mus blaškė, bet vis…“ - M. Šeižys-Dagilėlis. Tėvučių žemei: „Žeme tėvučių! tau aš giedosių!“ / iš dainų M. Dagilėlio ; Ant krantų parubežinės upelės V…: „Vakaras tykus, malonus užstojo…“ ; Ant Vienužio kapo: „Didi valanda mirio užstojo…“ ; Skausmo balsas: „Kas gal išmieruoti juros gilybę…“ ; Praeivis: „Koks berželio malonumas!“ ; Daina: „Suūžk užūžęs, o kleveli!“ ; Ant mylimos motinos pakasynų: „Skundies, kad liudna. Kas gal padėti…“ ; Senmergės daina: „Oi, žvaigždele mano laimės…“ ; Ko gi man liudna: „Ko gi man liudna ar ko pasiilgau…“ - J. Šnapštys-Margalis. Gimtinė grįčia: „Ta grįčia verta meilės mano…“ ; Išleidžent jaunikaitį į kariumenę: „Kodėl broluži neašaroji?“ ; Pasveikinimas mergaičių: „Sveikos mylimos mergaitės…“ ; Eikim seses į darželį ; Aš nuėjau į darželį / Margalis ; Išleidžent jaunąją į šliubą: „Ką dirbi, ką dirbi sesute jaunoji!“ - J. Termens. Vargai Mandžiurijos (1904-5 m.): „Paklausikit mieli broliai…“ - S. Tijūnaitis. Garbė triusui: „Tam garbė, kursai gyvena…“ / S. Tijunelis. - [P. Urbonavičius]. Apie Lietuvos jaunikaičius: „Šia gadyne jaunikaičiai labai gudravoja…“ - [P. Vaičaitis]. Lukėjimas: „Kur tavo liuosybė, šventoji tėvyne?“
K. Vairas-Račkauskas. Badaujančių giesmė: „Per amžius męs aukso sukrovėm kalnus…“ ; Skunda: „Jei galėčiau but tėvynėj…“ / V.R.K. - J. Valinskas. Atsišaukimas į mergaites: „O mergytės, o sesytės…“ - [S.T. Valiūnas]. Rutos: „Išdygo rutos po dideliu langu…“ - Vėjalis. Miegok!: „Miegok, pakol dar nekankina…“ - A. Vienažindys. Sudiev kvietkeli…: „Sudiev, kvietkeli tu brangiausias…“ ; Linksminkimies: „Linksminkimies! linksminkimies…“ / Vienožinskis ; Daina apie gudų nedorybes: „Nuilsus saulutė ant poilsio slenka…“. - Vytas. Ir vėl…: „Ir vėl aš vaikščioju takais…“ - J. Žilius. Į tėvynę: „Ten, kur anglių kalnai stėri…“ ; Teip nėra: „Šiądien turėdamas laiko…“ / Jr. Jonas. - Įsipyko: „Sako man vaikynas…“ - Malonė: „O kaip visur liudu…“ - Ku-kų ir ku-kų: „Nusiuntė mane mama į daržą rapukų…“ - Ne įstatymiškai gimęs: „Ji mano širdį degin, kaip nuodai…“ - Lietuvos pavasaris: „Linksma pavasario atėjo dienas…“ - Lietuvos kriaučiukas: „Aš apsakysiu, kaip kriaučiams yra…“ - Dabokis mergele: „Ant plataus svieto daug navatnumo…“ - Negailėkities laiko: „Man motina teip kalbėjo…“ - Į mergelę: „Pink, merguže, vainikelį…“ - Baudžiavos laikų kareiveliai: „Nelaimingi męs berneliai, kur mes pasidėsim…“ - Teip yra: „Atvažiavai šičia broli, svieto pamatyti…“ - Atmintis apie tėvynę: „Kai buvau savo tėvynei, nuolat ulevojau…“ - Pirmiaus ir dabar: „Ar žinai, brolau, kaip pirmiaus buvo…“ - Bernelis: „Tyliai slenk luotelis…“
Vargdienė mergelė: „Vargdienė mergelė rutelias sėjo…“ - Vanda: „Vanda buvo graži pana lenkų karalaitė…“ - Gyvanašlio rauda: „Kas gražumas tos mergelės…“ - Cigonas: „Aš esmu cigonelis nuo mažiuko vaiko…“ - Petronė geltonplaukytė: „Besočių kaime graži mergytė…“ - O kad neauštu…: „O, kad neauštu nė tokia aušrelė…“ - Volungelė: „Gied volungelė vyšnelių sodnelyj…“ - Pypkoriaus daina: „Visi žmonės šitaip kalba…“ - Girtybė: „Senovės žmonės nelaisvėj buvo…“ - Perleidau metų: „Perleidau metų apie šimtą kokį…“ - Jaunystės dienos neskubėkit: „Jaunystės dienos jųs triukšmingos…“ - Gal?: „Tave mylejau vasarelyj…“ - Rudeniop: „Kas bešildys man krutinę…“ - Mergytei: „Dabok, mergytė, doros žiedelį…“ - Aš nujaučiau…: „Apleidau tavę svajonių šalele…“ - Sonetai: „Kad aš galėčiau buti slogutė…“ ; „Ir štai pražuvo viskas kaip rukai…“ - Tarp keturių sienų: „Sunkias valandas leidžiu tarp sienų…“ - Į Sibirą: „Sudiev, tėvyne o brangi…“
[Lietuvių liaudies dainos]. - A.Н. Aпyxтин. Mirštanti motina: „Ką? mirė, gyva? Tyliai kalbėkite…“ / A. Apuchtin ; vertė F. Milašauskis. - A.A. Дельвиг. „Giedojo, giedojo paukštelis…“ / pagal Delvig F. Milašauskis. - Н.A. Некрасов. Mergaitės turtas: „Pasakyk, už ką…“ / pagal N. Nekrasov’o F. M-kis [P. Milašauskas] ; Kotrina: „Vysta ir nyksta mano skaistumas…“ / pagal N. Nekrasov’o F. M-kis [P. Milašauskas] ; Motinos ašaros: „Tėmidams baisumus karių…“ / N. Nekrasov ; vertė F. Milašauskis [P. Milašauskas]. - И.З. Суриков. Iš vargingo gyvenimo: „Drėgna kamaraitė…“ ; „Tyliai liesa kumelaitė…“ ; Blezdingelė: „Ein mergaitė - našlaitėlė…“ ; „Jeigu aš turėčio…“ ; Mergužėlei: „Tu kaip aušra skaisti…“ / pagal I. Surikov’o F. Milašauskis [P. Milašauskas].
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000013600
UDK:
888.2-192
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 385/906
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 349301
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 20673
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2 Iv-05
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 650021/1912kop.
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai