Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Skabeika, Klemensas (1884-1951)
Antraštė:
Pirmieji žingsniai : skaitymo ir rašymo pradžios mokslas su 57 piešiniais, pieštais dailininkų: V. Bičiūno, P. Galaunės, P. Rimšos, A. Varno ir J. Zikaro / Kl. Skabeika
Išleidimo duomenys:
[Sankt Peterburgas : Lietuvių d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti Kultūros ir švietimo sekcija], 1916 (Petrapilis : Liet. d-jos Centro komiteto d[ėl] k[aro] n[ukentėjusiems] š[elpti] lietuvių sp.)
Apimtis:
32 p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Patvirtino karo cenzūra Sankt Peterburge (Петроградь) 1916-08-03 (rus.)
Aut. (Kl. Sk.) pratarmė: p. 2
Virš. antr.: Elementorėlis : pirmieji žingsniai
P. 4 (virš.): „Lietuvių draugijos Centro komiteto Kultūros ir švietimo sekcijoje… gaunama“ (4 pavad.), „Spauzdinama“ (8 pavad.)
T u r i n y j e: [S. Dagilis]. „Nameliai mano brangūs“ : [eilėraščio ištrauka]. - [A. Jakštas]. „Vienas žodis - ne šneka…“ ; Padėk Dieve!: „Padėk Dieve, vaikeli…“ : [eilėraščiai]. - [K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Dainelė: „Lakštingalėli, gražus paukšteli…“ - Tylus vakarėlis: „Tylus, tylus vakarėlis…“ : [eilėraštis]. - Žiema: „Oi liūdnas, liūdnas žiemos laikelis…“ : [eilėraštis]. - Girelė: „Kodėl, girele, tu taip vaitoji?“ : [eilėraštis]. - Plaukia debesėliai: „Plaukia debesėliai, lanku mėlynuoja…“ : [eilėraštis]
Tiražas [10 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000013715
UDK:
808.82(075.2)
Apie asmenį:
Skabeika, Klemensas, 1884-1951
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 69/916, C 23775, SB 1315
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/893
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 5019
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 3518, 53038
Pedagoginis muziejus. Kaunas : 3895
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4038
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 136209/1916
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 136210/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai