Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Musų dirva : skaitymo kninga liaudies mokyklai tretiems metams / sutaisė M. Vasiliauskas ir J. Matulevičius
Išleidimo duomenys:
[Kaunas] : [Šv. Kazimiero d-ja], 1907 (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
159 p. : iliustr. ; 23 cm
Serija:
Šv. Kazimiero draugijos leidinys
Pastabos:
T u r i n y j e: [P. Arminas-Trupinėlis]. Lapė ir liūtas: „Lapė liūtą kaip sutiko…“ ; Keleiviai ir šunes: „Per kaimą sutemus keleiviu du ėjo…“ : [pasakėčios] / sekimas I. Krylovu. - A. Baranauskas. Anykščių šilelis: „Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!“ : [poemos ištrauka] / A. Baronas. - S. Dagilis. Nemunas: „Tyliai Nemunas plaukia per Lietuvos šalį…“ : [eilėraštis]. - J.M. Kningų spauda ; Silkės. - A. Jakštas. Padėk Dieve: „Padėk Dieve, vaikeli…“ ; Vaikelio klausimas: „Tėvužėli, kas gi tai sutaisė…“ ; Tėvo atsakymas: „Vaike - tėvas atsakydams tarė…“ ; Palangos jūrė: „Jūre-motinėle…“ ; Bitutei: „Padėk Dieve, bitute…“ ; Dieve Lietuvą gink: „Dieve, vargingąją…“ ; Į lietuviškąją kalbą: „Nors žudė ir krimto…“ ; Mūsų dirva: „Dirvą naują Dievas duoda…“ : [eilėraščiai]. - Jovaras. Žibutei: „Pernykštinių lapų prispausta vargiai…“ ; Aglaitė: „Žaliuoja ir auga aglaitė jauna…“ : [eilėraščiai]. - [I. Krasicki]. Arkliai: „Arkliai vieną šaltą dieną…“ : [pasakėčia] / [vertė P. Arminas-Trupinėlis]. - [V. Kudirka]. Lietuvos hymnas: „Lietuva, Tėvyne mūsų…“ - L. Laumenskis. Lydeka / Ladislovas. -
Maironis. Miškas ir lietuvis: „Miškas ūžia, verkia, gaudžia…“ ; Žiemos naktis: „Ir kas do naktis! Dega žvaigždės augštai…“ ; Tautiška daina: „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka…“ ; Lietuva: „Kur šiandieną Jinai?“ : [eilėraščiai]. - P. Mašiotas. Visur gerai, bet savo šalyj geriausia / Pr. Mš. - V. Naikauskis. Įstabus senelis : [pasaka]. - K. Prapuolenis. Laimė : [pasaka] ; Iš didelio debesio - mažas lietus : [apsakymas] / K.A. - A. Rucevičius. Rugiapjūtė : [apsakymas]. - J. Rupšys. Kalinys : [apsakymas] / J. Švėkšnys. - K. Sakalauskas-Vanagėlis. Putpelė: „Kelk, Jurgut, - darbas krut'“ : [eilėraštis] ; Visi dirba ; Mandagioji Marytė / K. Vanagėlis. - [S. Stanevičius]. Arklys ir lokys: „Kur Nevėžis nuo amžių pro Raudoną dvarą…“ : [pasakėčia]. - B. Stosiūnas. Laukinė obelis : [vaizdelis] / B.S. - J. Šnapštys-Margalis. Užtekėjo saulė: „Ei, jau užtvieskė ir šaipos…“ ; Jautis ir skruzdės: „Jautis vilko arklą, nugarą pastatęs…“ ; Moteris ir šuo: „Iš netinginių kilties…“ ; Rudens vakaras: „Tvoros pykši, stogai braška…“ / [sekimas A.S. Puškinu] ; Žiema: „Su vėjo šiaurinio snieguotais sparnais…“ ; Paukštelis: „- Peranksti, paukšteli…“ ; Pavasaris: „Nupliko jau visi laukai…“ ; Birželio rytas kaime: „Gražus, gražus birželio rytas!“ ; Pietųs: „Dienviduje saulė veizi…“ ; Vilnius: „Prabėgo metų, metų daug…“ : [eilėraščiai] / J. Margalis. - S. Tijūnaitis. Teisybė ir nuoskauda. - P. Vaičaitis. Miškas: „Štai žiūrėk - augštai padangėms…“ : [eilėraštis] / Vaičaitis. - P. Vaičiūnas. Pasigailėsi kito - ir tavęs gailėsis. - [A. Vienažindys]. Darželis: „Kaip-gi gražus, gražus rutelių darželis!“ : [eilėraštis]. - [И.A. Крылов]. Vilkas ir ėriukas: „Ėriuks ištroškęs sykį vieną…“ ; Vilkas ir lapė: „Laputė, vištienos pririetus…“ / [vertė V. Kudirka] ; Gegutė ir gaidys: „- Gaidy! ak! kaip graži giesmė man tavo rytmetinė!“ ; Šunų sandaras: „Prieš saulę šildydamos kartą…“ ; Pelės: „- Kaiminka! ar girdėjai? Visi sako…“ ; Du prasčioku: „- Kaip sveikas kume Jonai? - Gyvas Jurgi!“ ; Varlė ir jautis: „Varlė išvydusi prie upės jautį seną…“ ; Skruzdelė: „Koki ten skruzdėlė taip spėką didelę turėjo…“ : [pasakėčios] / [vertė J. Šnapštys-Margalis] ; Vienuolis ir lokys: „Gerai, jei sušelpia kas nors mus reikale…“ ; Kvartetas: „Galvočius - asilas, ožys…“ : [pasakėčios] / vertė M. Vaitkus.
Tiražas [10 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000014477
UDK:
811.172(075.3)
Apie asmenį:
Крылов, Иван Андреевич, 1768-1844
Daukša, Liudas, 1890-1948
Tema:
Skaitiniai vidurinėms mokykloms
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 10/907, C 11940 def.
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2908 (2 egz.)
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 22625, D 28271
Kauno apskrities viešoji biblioteka : II R 3207
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 566945
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 808.82(07) Va-335
Klaipėdos universiteto b-ka : 808.82-82(075) Mu-144
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 2362
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-1889
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4056
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 21041/1907
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 131022/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai