Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Darbininkų kalendorius 1917 metams = (Workers’ almanach) / sutaisė „Kovos“ redakcija
Išleidimo duomenys:
[JAV] : Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoje, 1916 (Philadelphia, Pa. : „Kovos“ sp.)
Apimtis:
112 p. : iliustr. ; 22 cm
Serija:
Lietuvių socijalistų sąjunga
Pastabos:
Prieš antr.: Visų šalių darbininkai vienykitės!
P. 4 (virš.): „Ar jau visi perskaitėt LSS išleistas knygas?“ (22 pavad.)
T u r i n y s: [Kalendorius]. - V. Biržiška. Jaunųjų daina: „Draugai, sustokime į ratą!“ / Smutkelis. - J. Š-lis. Norėčiau: „Norėčiau aš svietą prie savo krutinės…“ : [eilėraštis]. - J. Janonis. Skurdas: „Et! Kiauron rudinėn rėdos…“ : [eilėraštis] ; Atžalos : [miniatiūra] / Vaidilos Ainis ; Kalvis: „Pasitrauk, nekliudyk! Juk matai, kad kalu…“ ; Du likimu: „Du jaunuoju bernužėliu…“ : [eilėraščiai] / Vaidylos Ainis. - B. Laucevičius-Vargšas. Pirmą kartą : [apsakymas] / Br. Vargšas. - Iš Lietuvos pamokslo : [ištrauka]. - K. Eisner. Šešios šventės : [alegorija] / vertė D-Pis [A. Purėnas]. - Ar seniai atsirado streikai Lietuvoje? - Dr. Vincas Kudirka (1858-1899). - Vinco Kudirkos mintįs. - Žemaitė. Tinginė ; Pabėgėlis : [apsakymai]. - D. Banko. Dievas ir žmogus / vertė VRDNS [P. Kurkulis]. - V. Kapsukas. Pirmieji krikščionįs ; Socialistų Tarptautinė ; Pirmoji ir antroji Tarptautinė ; Cimmervaldo konferencijos manifestas ; Užuojautos rezoliucija ; Prancuzų ir vokiečių delegacijų bendroji deklamacija ; Šitas karas - ne musų karas! ; Visoms prisidėjusioms partijoms ir grupėms ; Kintalės konferencija ; Tarptautinis socialistų biuras ; Biuro atsišaukimas ; Kintalės konferencija apie biurą ; „Neutralių šešėlių konferencija“ / Kapsukas.
L. Prūseika. Jaunieji socialistai ; 9-tojo LSS suvažiavimo nutarimas ; 9-jo LSS suvažiavimo rezoliucija / L. Pruseika. - J. Stilsonas. Šis tas apie kasyklas ir angliakasius / J.V. Stilson. - T. Goris. Įstatai apie darbininkus. - K. Vidikas. Aukso šalyje. - V.K. Ar geryn eina darbininko padėjimas? ; Du karo metu : [apie karo nuostolius]. - A. Montvydas. Chroninis reumatizmas / A. Montvidas. - L.M.P.S. Narė. Kaip limpamosios ligos pažinti. - „Skirtumas tarp darbininko ir kapitalisto…“ ; „Aš sakau, kad visi darbininkai…“ [ir kiti aforizmai]. - Svarbiausi karo nuotikiai. - Katalikai ir karas. - A. Lastas. Šviesi viltis: „Balto šilko debesėliai…“ : [eilėraštis] / Adomas Juodasis. - Statistikos trupiniai. - Pilietybės teisės. - Drauge darbininke! : [kvietimas skaityti Lietuvių socialistų sąjungos leidinius]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000030996
UDK:
050.9(73)(=172)
323.33(73)(=172)(059)
Apie asmenį:
Kudirka, Vincas, 1858-1899
Žemaitė, 1845-1921
Kapsukas, Vincas, 1880–1935
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 162/916
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2163
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 9136
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 460330, 566569
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб 1081
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 893040/1916
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 893092/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai