Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Metraštis-almanachas „Šviturys“…
Antraštė:
su kalendorium 1912 m. / Liudo Giros redakcija
Išleidimo duomenys:
1911
Apimtis:
287, [17] p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Red. ir leid. pratarmė: p. 31-32
P. 1–22 nenumeruoti
Virš. antr.: Šviturys 1912
P. 3: „Juozapo Zavadzkio lietuviškame knygyne galima gauti…“ (7 pavad.)
T u r i n y s: [Kalendorius]. – Saulės ir mėnesio užtemimai 1912 metais. – Rusijos imperatoriškoji giminė. – Šelptini fondai. – Mūsų laikraščiai. – M. Gustaitis. Nauji metai: „Jau skelbia paparčiais dangus iškaišytas…“ ; Pasirįžimas: „Tiek žodžių sau daviau…“ : [eilėraščiai]. – L. Gira. Aš žadėjau sutikti…: „Aš žadėjau sutikti Naujuosius Metus…“ : [eilėraštis] ; Pro dvilinkuosius stiklus… : [impresija] ; Mano sesulė: „Turiu aš sesulę, vai, tiktai ją vieną…“ : [eilėraštis]. – S. Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė. Laimė : [apsakymas] ; Dainelė: „Nemylėjo oi – Jonulio…“ / Lazdynų Pelėda. – M. Ivanauskaitė-Lastauskienė. Iš užmirštų dainų…: „Verkti norėčiau, kaip vėjai tie rauda…“ : [eilėraštis] / [iš lenkų kalbos vertė L. Gira] ; Per ją : gyvenimo vaizdelis / Marė Lastauskienė ; Paša : vaizdelis iš klajūnės / Lazdynų Pelėda ; [iš lenkų kalbos vertė S. Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė]. – J. Mikuckis. Man nekalbėkit…: „Man nekalbėkit apie laimę…“ ; Verki, o aš dainuoju ; Iš gyvenimo audros: „Sukaus gyvenimo, drauguže…“ ; Gėlės: „Mes buvom jauni…“ ; Užeik…: „Žvaigžde, kuri jaunystėj mano…“ ; O, išliuosuokit…: „O, išliuosuokit iš retežių…“ : [eilėraščiai]
Lietuviai ir gamta : [dainų fragmentai] / surašė L. Gira. – V. Krėvė. Iš cikliaus „Pavasaris“ : [impresija] ; „Ant tėvulio didžio dvaro…“ ; „Vai, ūžia-ūžia žalia girelė…“ : [stilizuotos liaudies dainos] / Vincas Krėvė. – I. Šeinius. Bedugnė : [apsakymas] / J. Šeinius. – Lietuviai ir gyvija : [gamtos pamėgdžiojimai] / surašė L. Gira. – Jovaras. Kad aš turėčiau: „Kad aš turėčiau bėrą žirgelį…“ ; Gal…: „Gal nuliūdimui nepasiduočiau…“ : [eilėraščiai]. – A. Staugaitis. Mūsų žvaigždės : M.K. Čiurlionies atminimui / Skausmas. – Ant vienų pečių : monoliogas / vertė M. Grigonis. – K. Puida. Kovos lauke : (mintįs apie J. Weyssenhoffo „Unia“ powieść litewska). – O. Pleirytė-Puidienė. Užmirštosios auklėjimo pareigos : [referatas]. – P. Bugailiškis. Laikraščių išsiplatinimas Kauno gubernijoje : (statistikos bandymai) / Gk. – A. Jaroševičius. Pritaikomosios dailės reikalai. – A. Rucevičius. Pirmasai teatras Suvalkijoje : iš mano atsiminimų. – G. Landsbergis-Žemkalnis. Žvilgsnys į mūsų teatro istoriją / Žemkalnis
D. Šidlauskas. Kooperacija arba draugdarbė. – A. Jurašaitis. Fotografija : referatas, skaitytas IV-jame visuot. Liet. M. Dr-jos susirinkime Vilniūje liepos 12–16 d. 1910 metų. – P. Bugailiškis. Keletas žodžių apie Kėdainių miestelį / Gk. – M. Grigonis. Lietuvių tautiški žaidimai. – Tautos tveryba : medžiaga lietuvių folklorui : [patarlės, mįslės, skaičiuotės, pasveikinimai, raliavimai, 26 liaudies dainos] / surašė Liudas Gira. – Programa [tautosakos ir etnografijos medžiagai rinkti] / [parengė Lazdynų Pelėda]. – J. Bagdonas. Vilniaus gubern. lietuviai / J. Gintautas. – L. Gira. Dzūkijoje : (vaizdeliai iš kelionės). – Lietuvių kronika. – Mūsų draugijos. – Mūsų mokyklos. – Mūsų artistų kuopos. – Mūsų artistai. – Adresų lapas. – Rusijos valstybė. – Bendros geografijos statistikos žinios. – Įvairios statistikos žinios. – Pasportai į užsienius. – Svetimų valstybių piliečių pasportai. – Įžymesnieji kurortai. –Kauno ir Vilniaus gubernijų žeminių mokesnių rinkliavos ir jų išlaidžiai. – Mokesčiai. – Saikai. – Laiko sulyginimas. – Pinigai. – Geležinkeliai. – Paštas. – Prekymečiai (jomarkai) Kauno gubernijoj. – Prekymečiai Suvalkų gubernijoj. – Prekymečiai Vilniaus gubernijoj. – Prekymečiai Prūsų Lietuvoje. – [Skelbimai]. – В.Ю. Ластоỷскi. Iš cikliaus „Knygius Jarila“ : pasakojimas knygiaus Jarilos apie teisybę : (autorizuotas vertimas iš baltarusių kalbos) / VLast.
Tiražas [2 300] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000046080
UDK:
888.2-82
Apie asmenį:
Zawadzki, Józef, 1781-1838
Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas, 1875-1911
Weyssenhoff, Józef, 1860–1932
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 79/911, B 37317
Lietuvos Mokslų Akademijos : P 1107
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 5245
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji b-ka : D 29465
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4054
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/125
Lietuvos dailės muziejus : Ž 2229
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 219632/1911
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 219633/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 687992/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai