Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
„Vienybės lietuvninkų“ 25 metų sukaktuviu jubilėjus (1886-1911) : historiški atsiminimai mųsų praeities : su paveikslais mųsų įžymesnių veikėjų ir rašytojų
Išleidimo duomenys:
Brooklyn, N. Y. : [„Vienybės lietuvninkų“ išleid. ir sp.], 1911
Apimtis:
VI, 218 p., 1 portr. lap. : portr. ; 19 cm
Pastabos:
P. 3-4 (virš.): „Knygos, išleistos „Vienybes lietuvninku“ (68 pavad.)
T u r i n y s: 1886-1911 : [įžanginis straipsnis]. - J. Kaškaitis. Atminimu žiupsnelis. - J.J. Paukštis. „Sulaukus „Vienybei lietuvninkų“ 25-metines sukaktuves…“ : [atsiminimai]. - K. Brazys. „Man atvažiavus Amerikon…“ - Juozas Paukštys : jo gyvenimas ir darbai (1861-1906). - Marė Paukštienė : [biografiniai duomenys]. - A.B. Strimaitis? Iš biografijos pirmutinio „Vienybės lietuvninkų“ redaktoriaus : [apie D.T. Bačkauską] / A.B. - T. Astramskas. „Vienybės lietuvninku“ jubilėjaus metas / Pažįstamas Trupinėlio (T. Astramskas). - Jonas Kaunas : [biografinės žinios]. - M. Alyta. „Man gyvenant Shenandoah, Pa…“ : [atsiminimai]. - P. Mikolainis. „Wienibe lietuwninku“ iš Plymouth, Pa. pateko į mano rankas…“ : [atsiminimai]. - M. Šalčius. Keli ruožai apie Joną Mačį-Kėkštą / M. Rūtinas
J. Basanavičius. „Gerbiama Redakcija!.“ : [laiškas]. - K. Stiklius. Pasveikinimas „Vienybei lietuvninku“ / Kastas Stiklius ; Prūsė : [apsakymas] / Laurukas. - J. Baltrušaitienė. Iš atsiminimų. - V. Ambrozevičius. „Linksminkimės, lietuviai, sveiki sulaukę 25 metų jubilėjaus…“ - Dr. Fr. Matulaitis : [biografinės žinios]. - „Vienybės lietuvninkų“ redakcijai…“ : [Tėvynės mylėtojų draugijos valdybos sveikinimas] / J.V. Lutkauskas, J. Dagis, A.J. Povilaika. - A. Kriaučiūnas. „Vienybės lietuvninkų“ 25-kių metų sukaktuvėms: „Tau garbė! seniausias mūsų žibintuvai…“ : [eilėraštis] / A. Kriaučiunas. - J. Liūdis. Iš mųsų 25 metų triuso. - J. Baltrušaitis. Vienybė : (iš mano atsiminimų). - J. Naujokas. Didelė šventė. - Tamas Paukštis : [biografinės žinios]. - A. a. Pauža : [biografinės žinios]. - A.A. Pauža. V. Kudirkos atminčiai: „Vyras mirė, grabe guli…“ : [eilėraštis] / A.A.P. - Aleksandras Fromas (Gužutis) : [darbų apžvalga su biografiniais duomenimis]. - A.B. Strimaitis. „Vienybės lietuvninkų“ jubilėjui. - Julius Baniulis (Menkutis) : [biografinės žinios]. - J. Baniulis. Nepavydžiu aš tau : [vaizdelis] ; Kaip man mielos…: „Kaip man mielos tos svajonės…“ ; Žvaigždutė: „Kad užeis jau naktis…“ : [eilėraštis] / Menkutis ; Praeitis ir ateitis / Jul. Baniulis. - Leonas Ereminas : [biografinės žinios]. - A. Rucevičius. „Vienybės lietuvninkų“ atminimas. - Kun. Antanas Kaupas : [biografinės žinios]
P. Norkus. Iš atsiminimų : [vaizdelis] / P. Gulbinas. - Adomas Bernardas Mickevičius : [biografinės žinios]. - Žemaitė (Žimontienė) : [biografinės žinios]. - M. Ambrozevičius. „Gerbiamoji „Vienybės lietuvninkų“ redakcija!.“ : [sveikinimas]. - Jonas Tareila : [biografinės žinios]. - Jovaras (Jonas Krikščiunas) : [biografinės žinios]. - Jovaras. Iš atsiminimų / J-as. - Pr. V. Eidukaitis. „Ant „Vienybės lietuvninkų“ redakcijos pakvietimo…“ : [sveikinimas]. - Inž. Kazys Puida : [biografinės žinios]. - K. Puida. Atminimų taku… : (nuotrupa). - A. Varaškevičius. „Gerb. redakcija! Aš skaitytojas nelabai senas…“ : [sveikinimas]. - J. Gabrys : [biografinės žinios]. - J. Gabrys-Paršaitis. Keli atsiminimai : dienoje 25 metų sukaktuvių „Vienybės lietuvninkų“ įsteigimo / Juozas Gabrys. - M. Mikalavičienė. Siunčiu širdingus sveikinimus „Vienybei lietuvninkų“… : [sveikinimas]. - K. Grinius. Stiprinkime savo kapitalus. - G. Baltakis. Sapnavau kitkart sapną aš dailų… : [eilėraštis] / G.B. Raitelis. - Martynas Jankus : [biografinės žinios]. - J. Valas. Kaip aš pradėjau skaityti „Vienybę lietuvninkų“. - M. Petrauskas. Muzika. - M. Paltanavičius. „Aš esu skaitytoju…“ : [sveikinimas]. - M. Paltanavičius : [biografinės žinios]. - V. Vaičaitis. Kur brangesnė yr šalelė : [eilėraštis] / V.V. - Pranciškus Vaičaitis (Sekupasaka) : [biografinės žinios]. - J. Sekys. „Gerbiamieji! Sveikinu Jus…“ / Jonas Sekevičius. - V.S. Jokubynas : [biografinės žinios]. - V.S. Jokūbynas. „Vienybė lietuvninkų“ - tai lopšys atgimimo lietuvių Amerikoje / V.S. Jokubynas. - A.M. Martus. Dar reikia vienas žingsnis nužengt / A.M. Martusevičius. - Kun. Jonas Žilinskas : [biografinės žinios]. - J. G…us. Minčių sauja : (delėi „Vien. lietuv.“ dvidešimts penkmetinių sukaktuvių 10 vas. 1911 m.). - J. Šliburis. Kibirkštis… : [vaizdelis]. - J. Ambraziejus. Kada aš pažinau „Vienybę lietuvninkų“. - Marė Radzevičiutė : [biografinės žinios]. -
Kalnakasys. „Vienybė lietuvninkų“ man teko matyti 1890 mete…“ : [atsiminimai]. - A. Kišonas. Laikraštija ir visuomenė / A. Žagaras. - Vargo Lapelis. Aš Lietuvoj… : [vaizdelis]. - Jonas Lutkauskas : [biografinės žinios]. - P. Bukšnaitis. Suprato : [apsakymas] - V. Ramanauskas. „Maloni redakcija! Negaliu praleisti progos ir aš nepasveikinęs…“ - Pijus Norkus : [biografinės žinios]. - S. Rodavičius. „Gerbiamoji redakcija! Pirmą kartą „Vienybę lietuvninkų“ teko man matyti…“ / S. Rodavičius (Garnupis). - V.K. Račkauskas : [biografinės žinios]. - J. Šliūpas. „Gerbiamasai Redaktoriau! Malonėjai mane klibinti…“ : [su redakcijos prierašu] / J. Šliupas. - „Vienybės“ Skaitytoja. „Gerb. „Vienybe lietuvninkų“! Aš kaip pradėjau skaityt, jau bus 12 metų…“ - B.K. Balutis. „Lai pasekmingai vienyja visus…“ : [sveikinimas : su biografinėmis žiniomis]. - J. Naudžius. Mųsų žingsnis / Barabošius. - Jonas Sutkus : [biografinės žinios]. - R. Baltrūnas. „Gerbiamoji „V.L.“ redakcija! Pirmą numerį jūsų laikraščio man teko perskaityti 1907 metuose…“ : [atsiminimai]. - A.B. Strimaitis : [biografinės žinios]. - J.M. Danielius. Lai bus ir mano dvigrašis : [atsiminimai]. - Jurgis Kazakevičius : [biografinės žinios]. - Dr. Vincas Kudirka (Kapsas) : [biografinės žinios]. - J. Mačys. „Gerb. „V.L.“ redakcija! Keletą žodžių turiu pasakyt…“ : [laiškas]. - Simanas Daukantas : [biografinės žinios]. - Dr. Jonas Šliupas : [biografinės žinios]. - Aglė (L. Sliupienė) : [biografinės žinios]. - Kun. Al. Burba : [biografinės žinios]. - Antanas Milukas : [biografinės žinios]. - Kun. J. Žebris : [biografinės žinios]. - A.T. Račiunas : [biografinės žinios]. - Antanas Kandrotas : [biografinės žinios]. - „Wienibe Lietuvniku“. „Po šitokiu antgalviu 1886 metuose…“ : [laikraščio leidimo istorija]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000046309
UDK:
070(73)(=172)(091)
821.172-94
Apie asmenį:
Strimaitis, Anicetas B., 1875‒1945
Paukštys, Juozas, 1861-1906
Paukštienė, Marė, apie 1867-1899
Bačkauskas, Domininkas Tomas, 1846-1909
Kaunas, Jonas, g. 1873
Mačys-Kėkštas, Jonas, 1867-1902
Matulaitis, Pranas, 1876–1951
Pauža, Alfredas A., 1870-1935
Fromas-Gužutis, Aleksandras, 1822–1900
Ereminas, Leonas, 1863-1927
Kaupas, Antanas, 1870-1913
Mickiewicz, Adam, 1798-1855
Žemaitė, 1845-1921
Tareila, Jonas, 1874-1962
Širvydas, Juozas Otas, 1875-1935
Jankus, Martynas, 1858-1946
Vaičaitis, Pranas, 1876-1901
Žilius, Jonas, 1870-1932
Rodziewiczówna, Maria, 1863–1944
Liutkauskas, Jonas
Norkus, Pijus, 1885-1941
Račkauskas-Vairas, Karolis, 1882-1970
Sutkus, Jonas, 1884-1910
Kazakevičius, Jurgis, 1873-1934
Kudirka, Vincas, 1858-1899
Daukantas, Simonas, 1793-1864
Šliūpas, Jonas, 1861-1944
Malinauskaitė-Eglė, Liudmila, 1864-1928
Burba, Aleksandras, 1854-1898
Milukas, Antanas, 1871–1943
Žebrys, Juozapas, 1860-1915
Račiūnas, Antanas T., 1878-1956
Kandrotas, Antanas, 1883-1946
Paukštys, Tomas, 1863–1928
Baniulis, Julius, 1880-1943
Jovaras, 1880-1967
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Tema:
Vienybė lietuvninkų (laikraštis) - Istorija
Vienybė lietuvninkų (laikraštis) - Sukaktys, metinės ir kt.
Amerikos lietuvių laikraščiai - Istorija
Atsiminimai, lietuvių
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 127/911 trūksta virš. p. 1-2, 2-01-24536
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4222/1 trūksta virš.
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : Cp 35, Cp 1293, Cp 1298
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 461747
Klaipėdos universiteto b-ka : 008(73)(=882)(051) Vi-68
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B2571 trūksta virš.
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV) : Lit. 1/133
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 269874/1911
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 389144/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai