Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Prusijos lietuvių dainos / surinko ir pridėdams anas per Rėzą, Nesselmann’ą, dr. Sauerwein’ą bei kitus rinktas arba sutaisytas dainas išleido savo paties kašta Vilus Kalvaitis
Išleidimo duomenys:
[Tilžė] : [V. Kalvaitis], 1905 (Tilžėje : atspaudė E. Jagomastas)
Apimtis:
VII, [1], 408 p., 1 portr. lap. : portr. ; 21 cm
Pastabos:
Dalis teksto vok.
Sudaryt. (V.K., Išleistojas) pratarmė: p. V-VII
Bibliogr. tekste ir išnašose
Antraščių r-klė: p. 399-408
P. 4 (virš.): „Jau pirm’ išleistos mano [V. Kalvaičio] knįgelės yra“ ( 2 pavad.), „Ant atspausdinimo turu dar“ (2 pavad.)
T u r i n y j e: V. Bruožis. „Lietuviška tu giminėle…“ / Tilžės d-ras Bruažis. - D. Buskys. „Jei ir keliauju šim’ sviete…“ / Kanteriškių D. Buskys. - A. Dumblienė. „Lietuva ak tu gražioji…“ / Bubliškių A.D. ; „Kur gire žalioji…“ ; „Ey, Lietuvele, mano tėviškėle…“ / Bubliškių Ane Dumbliene. - M. Jankus. „Pirm daugel šimtų metų…“ / Bitėnų M.J. - V. Kalvaitis. „Meldžiam, žmones mylimiejie…“ / Girėnų W. Kalvaitis. - [J.I. Kraszewski]. „Nugi paukščei! nugi žvėris!“ ; „Oj tėveli mano…“ ; „Matom dvasią - rytusn’ lekia…“ - K. Kropaitis. „Niamunėli, vandenėli, Lietuvos grožybe…“ / Obstainių Kruopatis. - K. Lekšas. Dr. G. Sauerweinui, didžiamjam Lietuvos mylėtojui: „Pailsęs gul jisai grabe…“ / Laugalių K. Lekšas. - Maironis. „Tėvynės dainos, jųs malonios…“ / St. Maironis ; „Gražei sus’ėję sentėvei musų…“ : [eilėraščio „Apie senovę“ ištrauka] / M. - L. Rėza. „Der arme Fischer klaget…“ ; „Die Hirtin von Memel Strand…“ ; „Mylinne von Gumbinnen…“ ; „An dem Belt, bei grünen Weiden…“ ; Sigal und Ina: „An des Bergwalds Opfersteine…“ / Rhėsa
G.J.J. Sauerwein. „Englanto karalienei buk garbė iš Lietuvos…“ ; „Lietuwninkai mes ėsam gimę…“ ; „Pavasaris atėjo…“ ; Arkim!: „Varlikės jau kvarke…“ ; Gandras bei gandrienė: „Visur tik apsižvalgova…“ ; Pasikakdinimas: „Minau norėk tu vis tiktai…“ ; Sena kalba tikt vis jauna: „Esu keliavęs šim sviete…“ ; Lietuviškos knįgelės: „Vieną kiemą perėjau…“ ; Pylos dėl kalbos: „Vienam kieme - kur, nesakau…“ ; Motynos kalba: „Žmogus stone pikčiausiame…“ ; „Anyte mano…“ ; Kalbos kova: „Man lyg vienam kovot pradėjus…“ ; „Sav pats esu draugyste…“ ; Mylimosios regėjimas: „Aš gulėjau, tikt gulėjau…“ ; Lietuvninkų mergaičių deputacijonas 1879 m. Berlyne: „Iš toli nuo Prusų galo…“ ; Karalūnui Pričkui (ciecorui Pričkui III) 25 d. sausio 1888 m.: „Musų ponudu, dabar…“ ; Mieloji Lietuva: „Aplink manę jau guldos vėl…“ ; „Ik kolei kantrus Tėve…“ ; „Dabar gana, - tikt ciecorius…“ ; Tai Prusai, Lietuva: „Kur šauke žmones pirmą syk…“ ; Nuo kulturos atskirta: „Mokįts žmogau, tu niekini…“ ; „Sako vyrai permokinti…“ ; Lietuviški drabužei: „Kodėl lietuviškos staklužes…“ ; „Šlesvige senei naikino…“ ; Kaip juoktinas žmogus be prigimtos kalbos: „Lietuv’ninkui pasididžiuojant…“ ; Įžegnojims: „Ką daro tie gimdytojei?..“ ; Iškenč lietuv’ninks ir atkunta: „Tegul kelints neprietelis…“ ; „Lietuv’ninkus aš myliu taip…“ ; „Veik toli skambės žodelei…“ ; Vieškalnei jųs mieli, arba Lietuvei jųs mieli: „Iškeliaudams į šalį šiaurinių kalnynų…“ ; Pavasarinis pasveikinimas Lietuvos iš pietinio kampo (Italijos): „Ten prieš šiaurę, ten prieš rytą…“ ; „Kaip dyvinai man judin’ širdį…“ ; Lietuv’ninks svetimoje kalnų šalelėje: „Numylėta Lietuva…“ ; „Dvase musų lietuvystės…“ ; Lietuviškoji gire: „Gire, gire tu senoji…“ ; „Lietuva ant visados…“ ; Lietuvninko kareivjo gedulinga giesmelė, ciecoriui Pričkui numirus ant 15. Junijaus 1888: „Viską su tavim kentėti…“ ; Macilėnas ir Gražyna: „Štai pasaka senovės…“ ; Dievo meile ir žmonių n’apykanta: „Pons Dievs yr meile - mes kodėl…“ ; „Ežerėlis zerkolėlis…“ ; Kregždužėlei draugkeliauninkei: „Kregždužėle svetimėle…“ ; „Vakar mudu prieteliudu…“ ; „Žeme, kur mieli tėvelei…“ ; „Duok mirt, kol man dangus giedrus…“ ; „Nelaidok manę mirusi…“ ; „Gals yr’ tylėjims, - kad tav skamb’ į ausį…“
[W. Syrokomla]. „Tegul girę šlamščia ūžia…“ : [poemos „Piastų duktė“ ištrauka] / [vertė P. Arminas-Trupinėlis]. - F. Tetzner. Ant amžino atsiminimo Kr. Donelaičio, Didžiojo lietuvininko. Prologas kalbėtas prie pašventinimo jojo paminklo Lazdynėliuose, 8.IV.1896: „Linksmai giedojims baldo…“ / sutaise dr. Tetzner, lietuviškai išverte dr. Girėnas. - [S.T. Valiūnas]. „Ant krašto marių Palangos miestelio…“ : [baladė]. - Vydūnas. „Lietuva brangi šalele…“ ; „Sapnas musų gyvastis…“ / Tilžės R. Mânâs
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000046852
UDK:
398.398.8(474.5)
821.172-192
Apie asmenį:
Rėza, Liudvikas, 1776-1840
Nesselmann, Georg Heinrich Ferdinand, 1811-1881
Sauerwein, Georg Julius Justus, 1831-1904
Kalvaitis, Vilius, 1848–1914
Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780
Friedrich : III, 1831-1888, Vokietijos imperatorius
Tema:
Dainos, lietuvių - Tekstai - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Liaudies dainos, lietuvių - Tekstai
Lietuvininkai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 5/905, 3-97-14284, C 8496
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/898, 5616437
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 1665, LR 7524, LR 7525
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 30057
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 902, R 5909
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji b-ka : L5 K-2247
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 51110
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 8949, 12514
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2-19 Pr-177
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 5383
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-1941(inv. nr. 2434), R 6255, R 6648
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kaunas : 2883-S
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 3706
Panevėžio kraštotyros muziejus : GEK 4855
Marijampolės kraštotyros muziejus : 3132
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 34953/1905
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 38179/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai