Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Kibirkštįs! : laisvės dainų rinkinėlis
Išleidimo duomenys:
[S.l.] : [s.n.], 1908 ([Tilžė] : [O. von Mauderodės sp.])
Apimtis:
32 p. : vinj. ; 17 cm
Pastabos:
Antr. p. išleid. duomenys: Spauzdinta Petrapilėje
Įrišta su: Biliūnas, Jonas. Valdžios pilvas. Bitėnai, 1903 (LNB: GA263//99/4552)
T u r i n y s: A. Didžiulis. Draugo atminimui: „Nelaisvėj sunkioj nukankintas…“ / Broliukas ; [sekimas G.A. Mačtetu]. - Jovaras. Jei nori, vargdieni: „Jei nori, vargdieni, valgio skanaus…“ ; Pasakyk, Lietuva mylimoji / [sekimas N.A. Nekrasovu] ; Despotai: „Apsirėdę, ginkluoti žmonių tamsumu…“ ; Prisikėlai gamta…: „Prisikėlai gamta ir dangaus akimis…“ ; Saulei tekant: „Saulė raudona jau teka…“ ; Piktą sėklą išrausim!: „Naikįsim daigus usnių, kukalių…“ ; Sukelkim kovą!.: „Visur darbininkai jau miestuose kįla…“ ; Jaunųjų darbininkų daina: „Atsitraukiam nuo minios piktųjų…“ / [sekimas P.L. Lavrovo rusiškąja „Marseliete“] ; Męs eisime mokslo, lygybės keliais: „Tegązdina žmones valdžia su dragūnais…“ - K. Jurgelionis. Miestas: „Bėga ratai, ratukai…“ ; Darbininkų daina. „Štai akįs jau mums atsivėrė…“ ; Pirmoji gegužės: „Meskim kūjus, meskim arklus…“ ; Draugo Jono Zacharevičiaus atminimui: „Tvirtas, jautrus tu buvai…“ ; Kalėjime. „Kamera dūmų pilna…“ / Jurgis
V. Kudirka. Ne tas yra didis: „Ne tas yra didis, prieš ką milijonai…“ - [J. Most]. Kas auksą žemėj randa… / [vertė J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - W. Święcicki. Varšuvietė: „Vėjai piktieji aplinkui da siaučia…“ - J. Šepetys. Ko liūdi?..: „Ko liūdi artojau, žmogau sunkaus darbo?..“ ; Kristus. „Du tūkstančiu metų jau greit pasibaigs…“ ; Jųs nesitraukit, o karžygiais būkit / J.Š. - Pasakyk, mano mylimas krašte / [M. Šikšnio sekimo N.A. Nekrasovu perdirbinys]. - Internacijonalas (Tarptautinė): „Pabusk nužemintas pasauli…“ - „Drąsiai draugai, nesustokit…“ / [vertė] J.Š. [J. Šepetys]. - Žuvusiems draugams. „Kovoj jūs pražuvote, mieli draugai…“ / [iš rusų kalbos vertė A. Didžiulis]
Marselietė: „Mums nereikia pasaulio puvėsių…“ - Ant barikadų. „Ant barikadų, liaudie drąsuole…“ / (pagal lenkišką) [vertė M. Biržiška]. - Д.M. Цензор. Jūros bangos: „Jūros bangos, beputojant …“ / iš Dm. Cenzoriaus ; [vertė] Jurgis [K. Jurgelionis]. - Цётка. Laisvės krikštas: „Va, rytuos dangus raudonas…“ / iš baltgudžių kalbos vertė Kas. [K. Stiklius]. - М. Горький. Kalinio daina: „Saulė teka, nusileidžia…“ / versta iš Gorkio ; [vertė] J.Š. [J. Šepetys]. - [Л.П. Радин]. Drąsiai, draugai, nebijokim! / [iš rusų kalbos vertė A. Kazanavičienė]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047247
UDK:
888.2-19
784.71(474.5)
Apie asmenį:
Мачтет, Григорий Александрович, 1852-1901
Некрасов, Николай Алексеевич, 1821-1878
Лавров, Пётр Лаврович, 1823-1900
Šikšnys, Marcelinas, 1874-1970
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : GA 263
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/3351
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 144
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 4435
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 349567
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2 Ki-13
Šiaulių „Aušros” muziejus : Jovaro f. - 5043, GEK 57965/J-S 778
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 947150/1908
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1140769/BKC-2kop.
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai