Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Kovotojų giesmės : surinktos revoliucijonierių mintįs
Išleidimo duomenys:
[JAV] : [Lietuvių socialistų s-ga], 1907 (Philadelphia, Pa. : spauda „Kovos“)
Apimtis:
48, [2] p. : vinj. ; 19 cm
Serija:
Lietuvių socijalistų sąjunga
Pastabos:
Prieš antr.: Darbininkai visų šalių, vienykitės!
Aut. ir vert. nurodyti turinyje
T u r i n y s: J. Balčikonis. Ateis laikai: „Ateis laikai - jau nebetoli…“ / J. Bijūnelis. - J. Baniulis. Galas: „Artinas galas jųs kietos valdybos …“ / Menkutis. - J. Baltrušaitis-Mėmelė. O, laisve šventoji!: „O, laisve šventoji! Kada tu ateisi…“ / J. Mėmelė ; Po Krakosmečiu: „Kad drąsiai liaudis su ginklu ėmė veikti…“ / J. Mėmelė. - P. Bukšnaitis. Caras: „Care… baisus tu žvėry!.“ / Barabošius. - B. Czerwieński. Raudonoji vėliava: „Tyronai siurbia mųsų kraują…“ / [iš lenkų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - Debesėlis. Lietuvoje kraujas: „Lietuvos budeliai dūksta…“ - Gintaras. Daina apie ponus ir darbininkus: „Ponai miega ligi pietų…“; [G. Herwegh]. „Dirbk ir melskis, sviets mums sako…“ / [vertė K. Bukaveckas]. - A. Jonaitis. Į darbininkus. „Dirbam, kenčiam, prakaituojam…“ / Pabėgėlis. - Jovaras. Pasakyk tu, liaude mylimoji! ; Despotai: „Apsirėdę, ginkluoti žmonių tamsumu…“ ; Audra prieš dieną: „Naktis apsiniaukė, žaibuoja žaibai…“ ; Sukelkime kovą, kaip audrą griausmingą: „Miestų darbininkai visur jau sukilo…“ / J-as ; Jei nori vargdieni: „Jei nori, vargdieni, valgio skanaus…“ ; Piktąją sėklą išrausim!: „Naikįsim daigus usnių, kūkalių…“
K. Jurgelionis. Kalėjime: „Kamera dūmų pilna…“ / Jurgis. - V. Kapsukas. Į kovą!: „Vyrai į eilę sustokim…“ / V. Vilkas-Pilkas. - J. Lozoraitis. Audra kįla: „Atsisuko šaltas vėjas…“ ; Varguolių giesmė: „Už ką mes, varguoliai, teip ėsam kalti?..“ / Musė. - J. Mačys-Kėkštas. Darbo žmonių giesmė: „Tvirti, augšti męs vienybe…“ / J. Mačys. - [J. Most]. Kas auksą žemėj randa? / [vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - P. Naudžius. Laidotuvių giesme: „Daug žuvo mųs brolių už laisvę kovoj…“ / J. Posmyla. - S. Petrulis. Užmuštiems draugams: „Garbė jums, karžygiai liuosybės…“ ; Lietuvos darbininkams: „Nesiliaukim kuoptis į vienybę…“ / Gylys. - [E. Pottier]. Internacionalas: „Pakilk varguos sužavėtoji…“ / [iš rusiškojo vertimo vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - K. Puida. Išganymas: „Nei joks atpirktojis atėjo…“ / J. Driskius. - [C.-J. Rouget de Lisle]. Marselietė: „Prie ginklo, ei! tėvynės sūnųs…“ / [iš prancūzų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė] ; Darbininkų marselietė: „Atsisakom mes senojo svieto…“ / [iš rusiškojo P.L. Lavrovo vertimo vertė] J.M. [J. Baltrušaitis-Mėmelė] ; Lietuvių marselietė: „Atsimeskim nuo senojo svieto…“ / [iš P.L. Lavrovo rusiškojo perdirbinio vertė] Revoliucijonierius [V. Kapsukas]
M.J. Slančiauskas. Tik eikim pirmyn!: „Raudonas vėlukas puren’, plevėsuoja…“ / M.J. - [W. Święcicki]. Varšavietė: „Kelkim aukštyn mųs vėliavą drąsiai…“ / [iš lenkų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis]. - [M. Šikšnys]. „Pasakyk, mano mylimas krašte…“ / [sekama N.A. Nekrasovu]. - J.O. Širvydas. Vargdienių maršas: „Už ginklo, už ginklo sūnųs tautos…“ ; Atminčiai 22 sausio: „Su vaikiška viltim, atviroms širdimis…“ / Audrų ptas [i.e. Audrų pats]. - Ant barikadų: „Ant barikadų, liaudie drąsuole…“ / pagal lenkišką [vertė M. Biržiška]. - Revoliucijonierių daina: „Maž ką valgę ir negėrę…“ / [iš lenkų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis]. - Pirmųjų kovotojų giesmė: „Broliai, pirmyn! Nors kankynė…“ / [iš rusų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis]
Vilniete. „Pakelkim drąsiai mųs papartį…“ / [iš lenkų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - Pirmyn!: „Pirmyn, drauge, broli!.“ - [О.М. Колесса]. Laisvosios dvasios giesme: „Tyronai! jųs siuskit, kankinkite mus…“ / [iš lenkų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047522
UDK:
821.172-192(082)
821-192(082)
Apie asmenį:
Некрасов, Николай Алексеевич, 1821-1878
Лавров, Пётр Лаврович, 1823-1900
Tema:
Patriotinės dainos, lietuvių - Tekstai
Patriotinė poezija, lietuvių - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Patriotinė poezija - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Šifras:
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 1514, fotokopija, LR 1961 trūksta virš., p. 3-4
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 6921
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 348727
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 4820 trūksta virš.
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC390186/1907
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai