Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Eilės ir straipsniai : rankius naujausių eilių ir pamokinančių straipsnių / [sudarė Stasys Michelsonas]
Išleidimo duomenys:
So. Boston, Mass. : „Keleivio“ spauda ir lėšomis, 1915
Apimtis:
95, [1] p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Sudaryt. nenurodytas
Virš. išleid. metai: 1916
P. 4 (virš.): „Knygos „Keleivio“ spaudos“ (42 pavad.)
T u r i n y s: Aidas. Jures aidas: „Bangos kaukia, galvas kelia…“ - Z. Angarietis. Revoliucija senovės Lietuvos danguje / Z.A. ; Dainų atsiradimas ; Stabmeldiškos vietos ir musų kunigija ; Merkelis Giedraitis / Z. Aleksa. - J. Biliūnas. Kaip caras Aleksandras III važiavo / Jonelis. - Biržų Paukštelis. Kur girios šlamėjo: „Kur girios senovėje užė, šlamėjo…“ ; Upas: „Atkruskie greit prislėgtoji krutine…“ ; Vienybėn!: „Be vandens kaip trokšta žuvys…“ - K. Bumbulis. Rudens metu: „Saulė nešildo, oras atšalo…“ - [P. Drignaitis]. Kaip atsirado popiežiai? - J.M. Isevičius. Švelniosios eilės…: „Švelniosios eilės, skambiosios stygos…“ / J.M. Isevičia. - A. Jakštas. Garsas: „Ką ten priešas žada rengt?“ - K. Jasiukaitis. Kareiviai : [apsakymas] / Artojo Vaikas. - Maištas. Prakeikimas: „Buk prakeiktas rusų care…“ - Q. Mas. Ant griuvėsių…: „Ant griuvėsių pilių…“ -
P. Matulaitis. Reumatizmas / d-ras F. Matulaitis. - I. Narodnyj. Dirbtinis žmogus : [fantastinis pasakojimas] / parašė Ivan Narodnyj ; (iš anglų kalbos). - J. Naruševičius. Gyvenk ir kovok!: „Gyvenimas musų-kova begalinė…“ / J.J. Šarmonėlis. - P.R. Veidmainiui: „Veidmainysčių širdį turėdams pripiltą…“ - V. Rekašius. Sapnas: „Pasijuntu vakar naktį: purto šaltas širpulys…“ - Skudutis. 20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės. - J.B. Smelstorius. Gegužinė: „Gegužinė štai atėjo…“ ; Jei saulutė skaisti būčiau / Našlaitis. - B. Sruoga. Šventam Jone: „Išsiilgau Švento Jono…“ / B. Kaunis. - B. Šidiškis. Atminčiai 1905 m.: „Ten, kur priespaudoj vaitoja…“ ; „O, liaudie, liaudie skriaudžiamoji…“ ; Man sielą vis slėgė: „Man sielą vis slėgė liudnumo akmuo…“ - Vardūnas. Naujiems Metams: „Štai ir vėl prabėgo metai…“ - J. Žilius. Visų tėvynė: „Ten, kur anglių kalnai stėri…“ / Jr. Jonas. - Nuo ko paeina vėjas? - Kas yra dinamitas ir kaip jis padarytas. - Ar iš tikrųjų žmogaus siela nemirštanti? - Atmosfera (oras). - Kur yra pragaras? - Restoracijoj : [anekdotas]. - Juokai. - В.A. Жуковский. Vyskupo teismas: „Kad metai lietingi anuomet užėjo…“ / Žukovski ; vertė J. Sirutis.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000050368
UDK:
888.2(73)-82
Apie asmenį:
Giedraitis, Merkelis, apie 1536-1609
Александр : III, 1845-1894, Rusijos imperatorius
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 69/915
Vilniaus universiteto biblioteka : JUG 10
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 566383
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 888.2-8 Ei-88
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2 Ei-92
Amerikos lietuvių kultūros archyvas Putnamas
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 3-02-27483/1915
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai