Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Tėvynės kalendorius…
Antraštė:
1909 metų
Išleidimo duomenys:
Ryga : knygynas A. Macėjavskio, [1908] (Ryga : H. Hempel ir ko. sp.)
Apimtis:
60, [4] p. ; 18 cm
Pastabos:
Kn. gale: „Knygynas A. Macėjavskio išleido šias knygas“ (35 pavad.)
T u r i n y j e: Valdininkų rusų šventes. - Žydų šventės. - Muitai (pošlinos) ir rinkliavos. - Notarines išlaidos. - Pramones muitas. - Krasos (pačto) taupiamosios kasos. - Kuršo linų muges (turgai). - Valstiečių žemes bankas. - Musų draugijų adrėsai. - Pirmoji pagelba, žmogui susirgus. - Apsisaugojimas nuo choleros. - Teismo (sudo) patarėjas. - Teismines išlaidos. - A. Bulota. Bausmė už pabėgimą nuo kariumenės. - Praktikos patarimai. - Kaip išnaikinti musės ir blakės? - Kas yra bendro musų laikraščiuose? Koks skirtingumas terp musų laikraščių? - Medžio ir muro sienoms dažalas iš pieno ir vopnos (kalkių). - Pagelba nuo agrestų ligos. - Daina: „Bus Lietuva - pakol musų…“ - Apie japonų karą (vainą): „Lietuva musų, šventoji žeme!“ : [eilėraštis]. - [J. Mockus]. Rygiečių daina: „Aš Lietuvos bernužėlis grometą rašysiu…“ - [G.G. Byron?]. Išeivių daina: „Palik sau sveika, tėvyne mano…“ - Vaikų pasakėlė. - Kopėrniko priešas : [pasakojimas]. - Juokai.
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000050608
ISSN,ISBN,ISMN:
0,12 rb
UDK:
050.9(474.3)(=172)
Apie asmenį:
Kopernik, Mikołaj, 1473-1543
Macijauskas, Antanas, 1874-1950
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 147/907, A 11252
Lietuvos Mokslų Akademijos : 03706
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 0153
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-4947
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 223897/1909
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 389182/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai