Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Lietuvių kalendorius 1917 metams : 1-ieji m. / [viršelį iliustravo Juozas Zikaras, Vytautas Bičiūnas]
Išleidimo duomenys:
[Sankt Peterburgas] : [s.n.], 1916 (Petrapilis : Lietuvių sp.)
Apimtis:
124, [4] p. : iliustr. ; 21 cm
Pastabos:
Patvirtino karo cenzūra 1916-11-27 (rus.)
Bibliogr. tekste ir išnašose
P. 3 (virš.): „Lietuvių draugijos Centro komiteto Kultūros ir švietimo sekcijoje… gaunama“ (11 pavad.), „Spauzdinama“ (8 pavad.)
T u r i n y s: Kalendoriaus ir Bažnyčios žinios. - Krikščioniški vardai. - A. Ruokis. Oro spėjimas. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnulio užtemimai 1917 m. - Metų atmainos. - Rusų caro giminė. - M. Krupavičius. Bažnyčia ir medeginė žmonių gerovė / M.K. - Gražios mintįs. - J. Andriūnas. Tremtinių dvasios reikalai : patarimai ir persergėjimai. - J. Totoraitis. Žiemos vakaras. - V. Mykolaitis-Putinas. Iš pavasario dainų: „Tylus gegužio vakaras…“ ; Pajūryj: „Regėtosios jūrės šviesus atminimas…“ ; „Ir susėdom pasilsėti…“ ; „Su krintančiais lapais, su vėjo verksmais…“ : [eilėraščiai] / Putinas. - P. Vaičiūnas. Kam tavo akelės…: „Kam tavo akelės, mergele dailioja…“ ; Žvaigždė ir uola: „Aukso žvaigždė erdvių jūrėj maudės…“ ; „Saulėtekis jau pabudo…“ ; Prašvis pavasaris: „Prašvis pavasaris vėl linksmas ir gražus…“ ; Tavęs pasiilgom: „Tavęs pasiilgom mes, meilioja…“ ; „Nespėja nuvargus saulutė auksinė…“ : [eilėraščiai] ; Sapnas gegužės naktyj : [vaizdelis]. - Vaižgantas. Į saulę, į saulę! : kelionė Kryman / kun. Juozas Tumas-Vaižgantas ; Karo ančdėlis : [apie pašalpos fondo reikalingumą]. - M. Grigonis. Alus ir pienas: „Linksmas, lengvas kaip mintis…“ ; Numylėto Vaičaičio atminčiai: „Pilkutis, paniuręs darželis gyvavo…“ : [eilėraščiai] / Matas Gojelis. - P. Tamošiūnas. Apkasuose : [pasakojimas]
M. Rodziewiczówna. Pokeliui : [apsakymas] / Marija Rodzevičaitė ; [vertė] M.G. [M. Grigonis]. - Pranciškus Vaičaitis (Sekupasaka) : [apie poetą]. - P. Vaičaitis. Tėvynės ilgėjimas: „Karčios mūsų dienos, sunkios…“ ; Ties Žalgiriū: „Oi, ūžia, švilpia blogas oras…“ ; Didžiosios jūrės ; „Norėjau aš deimanto grūdus pagriebti…“ ; „Narsiai kovojo vaikinas…“ ; Būkie, mus’ krašte, laimingas! : [eilėraščiai]. - J. Stanikūnas. Daina: „Liūdnai slenka man dienelės…“ / Ž. D-kė. - P. Vailokaitis. Išeivystės klausimu. - J. Prekyba ir amatai. - Kaip gyvenama užimtojoje Lietuvoje. - Organizacijos : Lietuvių draugijos nukentėjusiems del karo šelpti ir su ja bendradarbiaujančios. - Z. Valaitis. Broliai iš anapus sienos : (Mažosios Lietuvos lietuviai-belaisviai) / Zigmas Zalaitis. - V. Paskolų išgavimas. - Kaip susižinoti su užimtąja Lietuva. - Kaip surasti savo gimines ar pažįstamus Amerikoje gyvenančius. - Kame galima gauti žinių apie tarnaujančius kariuomenėje? - Kur iš Lietuvos iškeltos įvairios įstaigos : [adresai]. - Kaip toli į Lietuvą (į Vilnių)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000051161
UDK:
050.9(470)(=172)
821.172(082)
Apie asmenį:
Zikaras, Juozas, 1881-1944
Bičiūnas, Vytautas Pranas, 1893-1943
Vaičaitis, Pranas, 1876-1901
Tema:
Kalendoriai, metų
Lietuvių literatūra - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 81/916, 3-00-29472, SB 1827
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/428 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3429, LR 3431
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 6319
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059 Li195 (2 egz.)
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 087
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-5387
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 32/51
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 169158/1916
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 169159/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai