Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuvos kalendorius
Antraštė:
1916 metams
Išleidimo duomenys:
1916 ([Vilnius : J. Bajevskio sp.])
Apimtis:
96 p. : vinj. ; 20 cm
Pastabos:
Išleid. duomenys: Išleido M. Šlapelienės knygynas bei J. Rinkevičiaus ir A. Rucevičiaus b-vė knygoms leist
P. 2-3 (virš.): „J. Rinkevičiaus ir A. Rucevičiaus bendrovės yra išleistos sekančios knygos“ (11 pavad.), „Vidurinėms mokykloms vadovėliai. Lietuvių mokslo draugija išleido arba leidžia šiuos vadovėlius“ (12 pavad.)
T u r i n y s: Kalendorius. - Šventųjų vardų sąrašas, dažniau Lietuvoje vartojamų, ir jų apvaikščiojimo diena. - Keletas lietuvių vardų, senovėje vartojamų. - F. Kirša. Varguolio lavonui: „Amžiną atilsį, vargo žmogeli!.“ ; „Gyvenu - kaip lengvutis vyturėlis…“ ; Pavasario vaizdelis: „Klevo sultys-ašarėlės…“ ; Malda: „Meldžiu, Visagali, atsiųski malonę!.“ : [eilėraščiai]. - Lazdynų Pelėda. Naujiems metams : fantazija ; „Dvidešimts aštuoni“ : (tikras atsitikimas) ; Vaizdelis iš gyvenimo / L. Pelėda. - Moterys-kareiviai : (iš japonų karo) / vertė A.R. [A. Rucevičius]. - A. Rucevičius. Iš mano atsiminimų ; A. a. : [J. Ambraziejaus, R. Bytauto, V. Juodišiaus, A. Jurašaičio, J. Burbos nekrologai] / A.R. - K. Binkis. Vakaras: „Gęsta, blėsta spinduliai…“ : [eilėraštis] / A. Binkis. - Jovaras. Liūstantiems: „Ei, vyručiai, ko gi liūsti?..“ : [eilėraštis] / J-s. - P. Bugailiškis. Lietuvos mokykla / Gk. - P. Dogelis. Lietuvių draugija del karo nukentėjusiems šelpti / P.D. - Rinkime karo medžiagą! - A. Stulginskis. Veršiukų auginimas / Agr. A. St. ; Šakniavaisiai / Ūktvarys. - Kada kas javus piauja. - Aforizmai. - Lietuvos geležinkeliai. - Pinigai. - Matai, svarai ir saikai
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000051442
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Ambraziejus, Juozas, 1855-1915
Bytautas, Romanas, 1886-1915
Jurašaitis, Aleksandras, 1859 ar 61-1915
Juodišius, Vladas, 1890-1915
Burba, Jonas, 1853-1915
Rinkevičius, Jonas, 1887–1958
Rucevičius, Antanas, 1880–1949
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 26/916
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2711 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3309
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059Li 239
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 0143
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C169160/1916
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 169161/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai