Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuvos kalendorius
Antraštė:
1917 metams / [sudarė Marija Šlapelienė]
Išleidimo duomenys:
[1916] ([Vilnius] : Martyno Kuktos sp.)
Apimtis:
79, [1] p. : vinj. ; 20 cm
Pastabos:
P. 3 (virš.): „Lietuvių mokslo draugija… išleido vidurinėms mokykloms šiuos vadovėlius“ (12 pavad.)
T u r i n y j e: Lietuvių veikiančios draugijos Vilniuje. - Lietuvių įstaigos Vilniuje. - P. Dogelis. Lietuvių draugija nukentėjusiems del karo šelpti. Komitetas / P.D. - Lietuvių draugija nukentėjusiems del karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti. - Lietuvių draugija moksleiviams šelpti „Žiburėlis“. - Vilniaus lietuvių „Ryto“ dr. gimnazija. - Lietuvių mokslo draugija. - „Žiburio“ draugija Marijampolėje. - Kauno lietuvių gimnazija. - Vyskupas Karevičius pagrįžo Kaunan. - M. Šlapelienė. Lietuvių tautos dailė - nauja pramonės šaka / Šl-nė. - [A. Rucevičius]. A. a. : [P. Kriaučiūno, Č. Sasnausko, J. Ambrozaičio, G. Landsbergio-Žemkalnio, E. Janulaitytės-Dirmantienės nekrologai]. - Valdžios žinios. - J. Strimaitis. Pabėgėlio rauda: „Tai vasarėlė sunki atėjo…“ - J. Mikuckis. Naujiems metams!: „Jau susilaukėm Naujų Metų!.“ : [eilėraštis]. - J. Talmantas. Vieversys: „Padangėje dainą…“ : (A. a. G. Žemkalnio atminčiai) : [eilėraštis] / J. T-as. - V. Mykolaitis-Putinas. Bendra pilis: „Tarp skausmo, ašarų, juokų…“ : [eilėraštis] / Putinas. - Aukso virbai : fantastiškas vieno veiksmo veikalėlis / jaunimui vaidinti sulietuvino J. Talmontas [J. Talmantas]. - M. Vaitkus. „Ko sesute liudi?..“ : [eilėraštis]. - Keli patarimai apie mažų vaikų auginimą. - Žymės pavojingųjų limpančiųjų ligų. - Kiaulių viros ir kirminai kaspinuočiai. - Smulkūs patarimai. - Pelenai ir jų sunaudojimas ūkije / vertė J.T. [J. Talmantas]. - Kaip namie pasidaryti muilo. - Metrinės sistemos saikai
Tiražas [5000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000051542
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Karevičius, Pranciškus, 1861-1945
Kriaučiūnas, Petras, 1850-1916
Sasnauskas, Česlovas, 1867-1916
Ambrozaitis, Jonas, 1856-1916
Landsbergis-Žemkalnis, Gabrielius, 1852–1916
Janulaitytė-Dirmantienė, Elena, m. 1916
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 54/916, SB 1039
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2711 (2 egz.)
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 3971
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 45166, 0143
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C223910/1917
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 282032/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 662118/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai