Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Vilniaus kalendorius…
Antraštė:
1908 metams : 3-ieji m. / Juozapo Zavadzkio išleidžiamas… ; [sudarė Vladas Pauliukonis]
Išleidimo duomenys:
Vilniuje : [J. Zawadzkis], 1907
Apimtis:
XXX, 114, [6] p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Pag. klaidinga: p. XXX pažymėtas XXXI
Bibliogr. išnašose
P. [1]: „Kazimiero Rutskio knygyno lėšomis išleistos sekančios knygos“ (10 pavad.); p. 3 (virš.): ,,Juozapo Zavadzkio lietuviškame knygyne galima gauti visas lietuviškas knygas…“ (12 pavad.)
T u r i n y j e: 1908 metai. - [Kalendorius]. - Saulės užtemimai 1908 metuose. - Kalendoriaus redakcijos žodis. - P.P. Būčys. Kristaus atsikėlimas iš numirusių. - V. Pauliukonis. Netikra mirtis / Vladislovas Pauliukonis ; Autonomija / Vl. Pauliukonis ; Kova dėl spaudos : (balandžio 24 d. (geg. 7 d.) atminimui) / Elžikonis. - Maironis. „Tarp plačių ulyčių veršis baubia graudingai…“ ; Senovės daina: „Oi neverk, matušėle, kad jaunas sunus…“ : [eilėraščiai]. - A. Grigaliūnas. Elegija: „Ramu man, aš linksmas tada…“ : (paskirta Vl. Pauliukoniui) / Augustinas Grigaliūnas. - J. Biliūnas. Liūdna pasaka / J. B-nas. - Grapas Muravjovas-Korikas ir jo testamentas / [parengta pagal J. Bagdono 1904 m. Nr. 12 straipsnį „Ūkininke“]. - Žodelis į Lietuvos dvarininkus / Lietuvos demokratų partija
J. Zubrickas. „Gaila man valandų mano aiškiųjų…“ ; „Auszros“ atminimui: „Sunkiai kvėpavo ligonės krūtinė…“ ; „Seniai jau tie amziai laimingi praėjo…“ : [eilėraščiai] / J. Turčyniškis. - Jovaras. Tarp šaltos jūros: „Kalnai blizga, baltos meškos tarp uolų replioja…“ ; Viltis: „Už metų už kitų, už kryžių prispaudų…“ ; Knygnešis: „Kad lapai nuo medžių nugeltę birėjo…“ : [eilėraščiai]. - 25-metės sukaktuvės : (žodis į visuomenę). - K. Lekeckas? Pirmoji lietuvybės gaivintoja : („Auszros“ atminimui) / Paukštys. - V. Kudirka. Lietuvių hymnas: „Lietuva, Tėvynė mųsų, tu didvyrių žemė!.“ - K. Šakenis. Trumpa „Auszros“ istorija / Konst. Šakenis. - M. Šeižys-Dagilėlis. 1883-1908: „Jau ketvirtdalis amžiaus praslinko, praėjo…“ : [eilėraštis] / Dagilėlis. - K. Grinius. Keletas atsiminimų apie Vincą Kudirką / K. Gr.
Tiražas [2000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000054230
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Zawadzki, Józef, 1781-1838
Rutski, Kazimierz, 1867-1945
Муравьёв, Михаил Николаевич, 1796-1866, grafas
Kudirka, Vincas, 1858-1899
Bagdonas, Juozas, 1866–1956
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 134/906, C 11784
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/639 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3417, LR 4784, LR 4952, LR 4958
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 79778
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059 Vi 171
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 27247
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B 1-02106
Lietuvos nacionalinis muziejus : 2839, R 1666
Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kaunas : 2789-S
Panevėžio kraštotyros muziejus : GEK 4576
Helsinkio universiteto biblioteka
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4062
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/205
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 2214/1907
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 205815/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai