Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Vilniaus kalendorius…
Antraštė:
1909 metams : 4-ieji m. / Juozapo Zavadzkio išleidžiamas… ; [sudarė „Lietuvos ūkininko“ redakcija]
Išleidimo duomenys:
Vilniuje : [J. Zawadzkis], 1908
Apimtis:
XXXI, [1], 81, [7] p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Period. leid. „Lietuvos ūkininkas“ priedas
Dalies egz. virš. išleid. duomenys: Spauda Brooklyn, N.Y.
Virš. antr.: 1909. Vilniaus kalendorius
Bibliogr. išnašose
P. [6]: „Kazimiero Rutskio knygyno lėšomis išleistos sekančios knygos“ (12 pavad.); p. 3 (virš.): „Juozapo Zavadzkio knygyne galima gauti visas lietuviškas knygas…“ (15 pavad.)
T u r i n y j e: 1909 metai. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1909 metuose. - Rusijos imperatoriškoji giminė. - Kalendoriaus skaitytojams žodis / „Lietuvos ūkininko“ redakcija. - S. Šilingas. Vincas Kudirka : jo gyvenimas ir veikimas / St. Š. - A-a. Mūsų atstovai. - Jovaras. „Pasaulyj nėra linksmų valandų…“ ; Nuskausta mergelė: „Manęs nebelinksmin pasaulio gražybės…“ ; Kur gražiausia?: „Gražu tarp žaliuojančios dirvos rugių…“ ; Tykųs, tykųs vakarėliai ; „Kvietkus gražesniuosius didieji nuskynė…“ : [eilėraščiai]. - H. Heine. „Nuliūdęs einu aš per mišką…“ : [eilėraštis] / [vertė] Juozas B. [J. Burba?]. - Žemaitė. Stebūklai : [apsakymas]. -
J. Velnias : apysakėlė. - Kaip apsieiti su bitėmis. - J. Balčikonis. Jonui J-aičiui: „Prie tėvelių laimingai…“ : [eilėraštis] / J. B-s. - M. Veitas. Arklių užandės (gelažonįs) ir įnosės / Veitas. - Jaunas Ūkininkas. Naujos akėčios. - A. Bulota. Keli žodžiai apie valstybės Dumą. - Patarimai. - Mūsų draugijų adresai. - Н.А. Рубакин. Oro stebūklai / N.A. Rubakin’as; iš rusų kalbos vertė Br. Liesis. - Л.Н. Толстой. Grūdas, kaip vištos kiaušinis : [pasaka] / iš grafo L. Tolstojaus ; [vertė] J. B-nis [J. Balčikonis]. - Н.A. Некрасов. Nepiauti javai: „Vėlas ruduo. Jau ir paukščiai išėjo…“ : [eilėraštis] / Nekrasovas ; [vertė] J. Bijūnėlis [J. Balčikonis]. - М.Ю. Лермонтов. Elegija: „Aš einu, krantus upelis plaudžia…“ / Lermontovas ; [vertė] Berželis Svyrūnėlis [A. Tamošaitis]
Tiražas [8000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000054252
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Zawadzki, Józef, 1781-1838
Rutski, Kazimierz, 1867-1945
Paukštys, Juozas J., 1871-1914
Brazys, Kazys, 1871-1920
Kudirka, Vincas, 1858-1899
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 134/906, C 11784, SC 1756
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/639 (4 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3410, LR 4783, LR 4957, LR 4959
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 17412
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 461756, 566954
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/205
Žemaičių muziejus „Alka“. Telšiai : 28816/S-1949
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 2263/1908
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 10065/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 17115/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai