Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Saule : The Weekly / D.T. Boczkowski, editor
Išleidimo duomenys:
Mahanoy City, Pa. : D.T. Boczkauskas, 1888-1959
Pastabos:
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Antr.: Saule = The Sun, 1891, rugpj. 13 (Nr. 3)-1940
Paantr.: laikrasztis del wysu lietuwiniku : The Weekly, 1888, gruod. 6 (Nr. 19)-1889; laikrasztis deł wysu lietuwiu : The Weekly, 1890-1893, lapkr. 9 (Nr. 45); The Weekly, 1894, saus. 4 (Nr. 1)-gruod. 6 (Nr. 49); nedelinis łaikrasztis : The Weekly, 1895-1896, saus. 2 (Nr. 1)-rugpj. 27 (Nr. 35); du-kart nedelinis laik[ra]sztis : The Semi-Weekly, 1896, rugs. 1 (Nr. 36)-1903, liep. 28 (Nr. 60); du-kart nedelinis laikrasztis : The Semi-Weekly, 1904, rugs. 16 (Nr. 75)-1915, lapkr. 5 (Nr. 89); du-kart nedelinis laikrasztis : The Lithuanian Semi-Weekly, 1918, birž. 18 (Nr. 49)-1924, saus. 1 (Nr. 1); du-kart sanvaitinis laikrasztis : The Lithuanian Semi-Weekly, 1928, geg. 4 (Nr. 36)-1940, birž. 14 (Nr. 48); 25 m. Jubilėjinis numeris laikraszczio „Saules“, 1913, liep. 25 (Nr. 60)
Red.: D.T. Boczkowski (D.T. Boczkauskas), 1888, rugpj. 16 (Nr. 3)-1908, gruod. 24 (Nr. 105); D.T. Boczkauskas [fakt. Pranas V.S. Bačkauskas] - 1909, spal. 12 (Nr. 82); 1910, kovo 22 (Nr. 23); W.D.Boczkowski-Co., 1911, saus. 3 (Nr. 1)-1912, birž. 13 (Nr. 48); F.W.Boczkowski, 1913, liep. 1 (Nr. 53)-1940, birž. 14 (Nr. 48); V.L. Boczkowski, [1940-1959]
Leidėjai: W.D. Boczkowski-Co, 1911, saus. 3 (Nr. 1)-1936, spal. 13 (Nr. 82); Wm.D. and Victor L. Boczkowski, 1936, gruod. 22 (Nr. 102)-1940, birž. 14 (Nr. 48)
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 04 04
2 kartus per sav., 1896, Nr. 36-1959
Savaitinis, 1888-1896, Nr. 35
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Hp198

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai