Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Vilniaus kalendorius…
Antraštė:
1910 metams : 5-ieji m. / Juozapo Zavadzkio išleidžiamas… ; [sudarė „Lietuvos ūkininko“ redakcija]
Išleidimo duomenys:
Vilniuje : [J. Zawadzkis], 1909
Apimtis:
XXXI, [3], 112, [4] p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Period. leid. „Lietuvos ūkininkas“ priedas
Virš. antr.: 1910. Vilniaus kalendorius
P. 3 (virš.): „Lietuvos ukininko“, „Ukininko“ ir „Varpo“ išleidimai“ (48 pavad.)
T u r i n y j e: 1910 metai. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1910 metuose. - Kalendoriaus skaitytojams žodis / „Lietuvos ūkininko“ redakcija. - J. Kriščiūnas. Apie orą ; Svarbiausios javų ligos paeinančios nuo grybų / Studentas. - Vyskupas Merkelis Giedraitis. - Indijos galvočius Budda. - Jovaras. Ant sraunaus upelio: „Nei sraunus upelis neduoda ramybės…“ ; Kad kartą išauštų: „Kad kartą išauštų pavasario rytas…“ ; Draugei: „Nors man ant šios žemės…“ ; Vardo dienoj: „Sveikinu vardo dienoj!.“ ; Lietuvos gėlei rožei: „Tarp gėlių skaisčiausių…“ : [eilėraščiai]. - Žemaitė. Nelaimingi vaikai : [apsakymas]. - Rymo galvočių mintys. - Kynų galvočius Konfucijus. - Karib’as. Džavo : (apysaka iš Turkijos armenų gyvenimo) / parašė Karib’as ; iš rusų kalbos vertė J. Palukaitis
Kynų galvočių mintįs. - J. Dzenkauskas. Jeigu!: „Jeigu debesys apsiaustų…“ ; Vienybėn: „Broliai, spieskimės vienybėn!.“ : [eilėraščiai]. - Kun. A. Vienožinskio dainų ypatybė. - A. Vienažindys. „Saulė nusileido už augšto kalnelio…“ ; „Oi, dainos, dainelės - jųs mano patieka…“ : [eilėraščiai] / A. Vienožinskis. - S. Matulaitis. Mūsų žemė / St. Čiupris ; Mūšis ties Žalgiriu (Grunvaldu) 1410 metais / S.M. - L. Vailionis. Žemės drebėjimas. - Nužudytas: „Kareiviai jau lauku eina…“ : [eilėraštis] / vertė Jovaras. - Kaip senovės rymionįs mylėjo savo tėvynę. - Didžiųjų žmonių mintįs. - Karas. - M. Niewierowicz. Pigios, stiprios ir nebijancios ugnies triobos iš molio ir žabų / iš N. Neveravičiaus ; vertė K. Šakenis, D. Šveistys ir Verbickis. - M. Veitas. Apie džiovą / gyvulių gydytojas Veitas. - P. Avižonis. Pasigelbėjimas nelaiminguose atsitikimuose. - Ūkio kooperacijos. - Rusija. - Žmonių švietimas Rusijoje. - Kariuomenė. - Rusijos biudžetas. - Lietuvių skaičius. - Žemiečių savavaldybė. - Smulkioji žemiečių vienata ir būsimoji savavaldybė. - Laikraščiai lietuvių kalba leidžiami Lietuvoj ir abelnai Rusijos ribose. - J.O. Širvydas. Lietuvių laikraščiai Amerikoje. - [4 lietuvių liaudies dainos]
Tiražas [10 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000054297
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Giedraitis, Merkelis, apie 1536-1609
Confucius, apie 551-479 pr.m.e.
Gautama Buddha, apie 563-483 pr. Kr.
Vienažindys, Antanas, 1841-1892
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 134/906, C 11784, SC 971
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/639 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3407, LR 4953
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 2699, R 4976, A 79799
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059 Vi 171
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 55839
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 4433
Helsinkio universiteto biblioteka
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4062
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/205
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 10223/1910
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 108124/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai