Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Petrogrado kalendorius : 1916 metai / [viršelį iliustravo Adomas Galdikas]
Išleidimo duomenys:
[Sankt Peterburgas : Lietuvių d-ja nukentėjusiems dėl karo šelpti, 1915] ([Sankt Peterburgas] : Rusų-prancūzų sp.)
Apimtis:
149, [11] p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
T u r i n y s: [1916 m. kalendorius]. - Krikščioniški vardai. - Rusų caro giminė. - „Pirm metų, kuomet sutarėm šį kalendorių leisti…“ / redakcija. - V. Mykolaitis-Putinas. Vargstantiems broliams: „Toli, toli nuo Lietuvos…“ ; Kvepia gėlės: „Kveepia gėlės, žydi sodai…“ ; Nakčia: „Miega jau sodas naktelės ramybėje…“ ; Žieduose: „Pažiūrėk, koki tyri glebni žiedai…“ ; Laukuose: „Man pavaikščiot smagu nūn po pievas, laukus…“ : [eilėraščiai] / Putinas. - Vaižgantas. Namai-pragarai, be namų-negerai… : [apsakymas] / kun. Juozo Tumo-Vaišganto. - P. Vaičiūnas. Ateis…: „Ateis laikai puikios gadynės…“ ; Verkia matutė…: „Nei giria vaitoja, ten audrai pabudus…“ : [eilėraščiai]. - M. Krupavičius. Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę… / Gabr. Taučius. - M. Vaitkus. Svajonė: „Svajonė žavi, kaip aukso rytas…“ : [eilėraštis]
J.L. Avižienis. Pasiliko… : [pasakojimas] / Rugėnas. - K.A. Matulaitis. Užmigo… : [pasakojimas] / Bitikas. - P.P. Būčys. Aukspirtos velnias : [apsakymas] / kun. Pr. Būčys. - T. Mūsų dailės krislai. - Iksas. Lietuvos karalius Mindaugis. - A. Vilimas. Darbininkų klausimas. - M. Naras. Didysis Europos karas. - F. Kirša. Žagre ir raštu: „Trusiame, žengiame amžių keliu…“ : [eilėraštis] / Faustas Kirša. - Informacijos. Centralinis komitetas Lietuvių draugijos nukentėjusiems del karo šelpti. - Išsikėlusios iš Lietuvos vyriausybės ir kitokios įstaigos. - Nukentėjusiems nuo karo žinotina. - Kame galima gauti žinių apie tarnaujančius kariuomenėje? - Kaip susižinoti su vokiečių užimta Lietuva. - Dabar einantieji lietuvių laikraščiai Rusijoje. - P. Mažylis? Kiek yra lietuvių? / Ž-nų P-ras. - Petrogrado lietuvių kolonija. - Lietuviškosios pamaldos Petrogrado katalikų bažnyčiose. - Prekybos ir pramonės lietuvių istaigos. - Petrapilio lietuvių draugijos. - [5 lietuvių liaudies dainos]
Tiražas [15 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000057713
UDK:
050(059)(474.5)
Apie asmenį:
Mindaugas, apie 1200-1263, Lietuvos karalius
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 1/915, A 137/915, 3.80369, C 11750, SC 746
Lietuvos Mokslų Akademijos : 555512
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3430, LR 3432, LR 4777, LR 5671, M 836
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 79193
Klaipėdos universiteto b-ka : 050 Pe-243
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 096
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Helsinkio universiteto biblioteka
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4337
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 295908/1916
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 295937/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai