Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Isznaujo perweizdétos ir pagerintos giesmiû knygos, kurrůse brangiáusios senos ir naujos giesmes suraszytos, Diewui ant garbês, ir Prusû karalysteje esantiems lietuwininkams ant duszû iszgánimo : podraug su Maldû-knygomis, kurrůse ne tiktay senos, bet ir naujos maldos randamos yra
Išleidimo duomenys:
Karalauczuje : isspaustos Jono Prideriko Reusnero, 1732
Apimtis:
[?], 408, [20]; 220 p. ; 12°
Pastabos:
Aprašyta pagal mikrofilmą
D. Kleino „Naujos lábbay priwalingos ir duszoms naudingos maldû knygélés …“ turi atskirą antr. lapą ir pag.
Parengė J. Berentas
Pratarmės: J.J. Quandto (vok.) ir J. Berento (liet.)
1-oji pag. klaidinga: p. 191, 222, 229 pažymėti 192, 522, 259
Got. šriftas
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 09 09
UDK:
245
243
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Susiję dokumentai:
Kleinas, Danielius. Naujos lábbay priwalingos ir duszoms naudingos maldû knygélés … isdůtos, nůg m. Danielo Kleinio …
Naujos su pritarimu wissu baznicios musu Lietuwoje mokitoju pagerintos giesmiu knygos ; taipoieg Maldu knygeles, labjausey baznycose wartojimos patogiey sutaisitos ir szwezey iszdutos … - Karalauczuje, 1705
Šifras:
Vokiečių valstybinė biblioteka (Vokietija) : En9820
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : Mf. 366

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai