Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
„Žiburio“ kalendorius…
Antraštė:
1916 metams : devinti metai / [redagavo Motiejus Gustaitis ; viršelį iliustravo Vytautas Bičiūnas]
Išleidimo duomenys:
[1915] ([Sankt Peterburgas : Rusų-prancūzų sp.])
Apimtis:
159, [1], II p. : vinj., virš. iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Red. pratarmė: p. 34-35
Virš. antr.: „Žiburis“ : kalendorius 1916
Leid. nurodytas p. 35
Sp. nurodyta 1917 m. kalendoriuje p. 19
Bibliogr. išnašose
T u r i n y j e: Metai 1916. - [Kalendorius]. - M. Gustaitis. Del Tėvynės griuvėsių: „Vai liūdna man, liūdna, Dieve!.“ : [eilėraštis] ; Iš Amerikos ; „Mylėkit, broliai, piliečius…“ : [eilėraštis] / M.G. - I. Tamošaitis. 1915 metų apžvalga / Iz. Gustukas. - V. Mykolaitis-Putinas. Karo genijus: „Dunda žemė, staugia vėjas…“ : [eilėraštis] ; Raudonos gėlės: „Sužibo ant dangaus skaisčioji saulė…“ : [poema] / Putinas. - P. Augustaitis? Karas 1915 metuose / A.P. - M. Krupavičius. A. a. kunigas Jungis [i.e. Jurgis] Baltrušaitis ; A. a. kunigaikštis Mikalojus Radvila / G. Taučius. - F. Kirša. Et lux perpetua: „Tai buvo Jis…“ : [eilėraštis]. - J.L. Avižienius. A, a, a… : [apsakymas] / Rugėnas. - V. Bičiūnas. Budrys : (apysaka). - J. Vailokaitis. Karo nuostolių atlyginimas. - Svarbjos žinios nukentėjusiems dėl karo. - P. Bielskus. „Žiburio“ gimnazija Sienoje ir Tambove 1915 m. - X. Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana). - Dvi stipendijos „Žiburio“ gimnazijai. - P. Kriaučiūnas. Keli žodžiai apie tėvynės meile / P. Kraučūnas
Apyskaita bendrųjų p. J. Gabrio ir k. M. Gustaičio prakalbų Amerikoje nuo 8 liepos d. iki 16 spalių 1914 m. - Apyskaita aukų, surinktų Amerikos lietuvių bažnyčiose po k. M. Gustaičio pamokslų 1914 m. - Apyskaita aukų, surinktų Amerikoje per k. M. Gustaičio prakalbas 1915 m. „Žiburio“ draugijai. - Kairiūkščių sumanytasis lietuvių švietimo draugijoms fondas 100-100,000 r. - Amerikas lietuvių pasižadėjimai. - Lietuviai amerikiečiai įsirašiusieji ir užsimokėjusieji „Žiburio“ draugijos nariais 1915 ir k. metams. - Europiečiai pasižadėjusieji „Žiburio“ draugijai… - J. Kairiūkštis, J. Kairiūkštytė, K. Kairiūkštis, V. Kairiūkštis. Fondo 100-100.000 rublių moratoriumas. - Centralinis komitetas lietuvių draugijos nukentėjusiems del karo šelpti. - Išsikėlusios iš Lietuvos vyriausybės ir kitokios įstaigos. - Kame gauti žinių apie tarnaujančius kariuomenėje? - Kaip susižinoti su vokiečių užimtąja Lietuva. - Dabar einantieji lietuvių laikraščiai Rusijoje
Tiražas [5000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000062244
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Gustaitis, Motiejus, 1870-1927
Gabrys-Paršaitis, Juozas, 1880-1951
Šatrijos Ragana, 1877-1930
Baltrušaitis, Jurgis, 1882–1915
Kairiūkštis, Juozas, 1855-1937
Radvila, Mikalojus, 1881-1915?
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 30/908, A 24/916, 3.80369, C 11825
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1518 (5 egz.)
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 80142
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059 Ži-06
Helsinkio universiteto biblioteka
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-4059
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 197532/1916
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 132556/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai