Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Naujausias lietuwiszkas sapninykas : su 310 aiszkiu abrozeliu, surinktas isz daugel swetimtautiszku sapninyku ir suredytas pagal tikra persiszkai-egiptiszka sapninyka …
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : kasztu ir spaustuwia „Lietuvos“, 1895
Apimtis:
[2], III, 205 p. : iliustr. ; 17 cm
Pastabos:
Iš lenkų k. vertė А. Olšauskas
Leid. pratarmė: In skaitytojy, p. I-III
Kaina [0,50-0,65] dol.
Įrišta su: Sapnų kningelēs, iszguldanczios kiekvieną sapną ir kas ateitēje stosis. Plymontas, 1894 (LNB: GA138//99/2838)
Tiražas [4000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000123575
UDK:
133.3
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Susiję dokumentai:
Sapnų kningelēs, iszguldanczios kiekvieną sapną ir kas ateitēje stosis. Plymontas, 1894
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : GA138
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/946 kserokopija
Vilniaus universiteto biblioteka : LR3320
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1532
Šiaulių „Aušros” muziejus : 5997
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб49
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.2-6414
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai