Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Wielogłowski, Walery (1805-1865) (Velioglovskis, Valeras)
Antraštė:
Giwenimas szwento Izydoriaus artojo apraszitas ant sekimo wisiems kotałikams, o łabiause prastiems źmoniemis / iszgulditas ant źemajtiszko lieźuwio, isz antrojo spaudimo lenkiszkos iszkałbos paraszitos per K. Waleriona Weległaucki
Laidos duomenys:
(Jszspaudimas pirmas)
Išleidimo duomenys:
Wilnuje, 1862
Apimtis:
157 p. ; 18 cm
Pastabos:
Orig. antr.: Święty Izydor oracz za wzór życia rolnikom podany
Kitų laidų antr.: Gyvenimas szv. Izydoriaus artojo …
Pratarmė: p. 3-6
Aprobacijos: Iszpausti dalejdu Wiskupas Zemajcziu M. Wołonczaucki ; Дозволено Цензурою Вильно дня 4. Февраля 1861 года
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: apie 1880 (Ragainė? : E. Müggės sp.?)
Kaina [0,30] rb
Egz. def. ; Įrišta su: Martynaitis, Antanas. Pritajsimas wajkialu prie spawiednes ir komunijos szwentos. Petropile, 1880 (LNB: A36/887//L262356)
Įrišta su: Emmerich, Anna Katharina. Sopulinga muka Wieszpaties musu Jezaus Christaus. Wilnuje, 1864 (LNB: SA34//576694a)
Įrišta su: Gondek, Felix. Wadowas, arba Dangiszkos gidykłos deł iszganimo zmogaus. Krokawo, 1881 (LNB BKC: 729410)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000127697
UDK:
27-36(460)
Apie asmenį:
Isidro Labrador, apie 1080-1130, šventasis
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1862–1904
Tema:
Krikščionių šventieji - Ispanija - Biografijos
Susiję dokumentai:
Emmerich, Anna Katharina. Sopulinga muka Wieszpaties musu Jezaus Christaus. Wilnuje, 1864
Gondek, Feliks. Wadowas, arba Dangiszkos gidykłos deł iszganimo zmogaus. Krokawo, 1881
Martynaitis, Antanas. Pritajsimas wajkialu prie spawiednes ir komunijos szwentos. Petropile, 1880
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A17/880, A36/887, SA34
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/664, K.J.1777
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : Cs139a
Kauno apskrities viešoji biblioteka : 1R 188 def.: trūksta antr. lapo
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B1304
Pedagoginis muziejus. Kaunas : Gi396
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб1023
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 157738/1862
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 729410įr.729409/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai